پاورقی - از 301 تا 600

301 ) غایة المرام ، 698 .
302 ) غایة المرام ، 692 .
303 ) مضمون آیه 101 سوره شعراء : « فَما لَنا مِنْ شافِعینَ وَ لا صَدیقٍ حَمیمٍ » .
304 ) کمال الدین ، 2 / 338 .
305 ) سوره نساء ، آیه 41 .
306 ) کافی ، 1 / 190 .
307 ) کافی ، 1 / 190 .
308 ) سوره بقره ، آیه 143 .
309 ) کافی ، 1 / 190 .
310 ) کافی ، 1 / 191 .
311 ) بحار الانوار ، 51 / 148 .
312 ) کمال الدین ، 1 / 310 .
313 ) سوره نور ، آیه 35 .
314 ) شاید هم ضیافت مادّی و هم ضیافت معنوی باشد که هر چه به ما می‌رسد به فیض وجود آن حضرت است . ( مترجم )
315 ) کمال الدین ، 2 / 335 .
316 ) بحار الانوار ، 2 / 112 .
317 ) کافی ، 1 / 343 .
318 ) سوره نساء ، آیه 77 .
319 ) المحجة ، 60 .
320 ) سوره شوری ، آیه 41 .
321 ) تفسیر القمی ، 604 .
322 ) المحجّة ، 196 .
323 ) سوره حج ، آیه 39 .
324 ) تفسیر القمی ، 3 / 93 .
325 ) تفسیر البرهان ، 441 .
326 ) بحار الانوار ، 52 / 238 .
327 ) بحار الانوار ، 52 / 387 .
328 ) کمال الدین ، 1 / 317 .
329 ) کمال الدین ، 1 / 320 .
330 ) غیبت طوسی ، 149 .
331 ) بحار الانوار ، 42 / 189؛ الاختصاص ، 163 .
332 ) کمال الدین ، 2 / 653 .
333 ) بحار الانوار ، 51 / 115 . مترجم گوید : مؤلف بزرگوار بعضی از واژه‌های این حدیث را - به نقل از مجلسی - توضیح داده که با منظور کردن آن معانی در ترجمه خود حدیث ، نیازی به ترجمه جداگانه آن توضیحات دیده نشد .
334 ) کمال الدین ، 2 / 673 .
335 ) سوره هود ، آیه 8 .
336 ) سوره معارج ، آیه 1 .
337 ) تفسیر القمی ، 2 / 385 .
338 ) کمال الدین ، 1 / 280 .
339 ) بحار الانوار ، 52 / 362 .
340 ) بحار الانوار ، 51 / 130 .
341 ) بحار الانوار ، 51 / 82 .
342 ) سوره بقره ، آیه 155 .
343 ) البرهان ، 1 / 167 .
344 ) کمال الدین ، 2 / 335 .
345 ) سوره شوری ، آیه 1 .
346 ) المحجه ، 190 .
347 ) بحار الانوار ، 51 / 105 .
348 ) غایة المرام ، 702 .
349 ) بحار الانوار ، 52 / 157 .
350 ) کمال الدین ، 2 / 447 .
351 ) بحار الانوار ، 51 / 77 .
352 ) فلاح السائل ، 200 و بحار الانوار ، 86 / 81 .
353 ) النّجم الثاقب ، 70 .
354 ) کمال الدین ، 1 / 286 .
355 ) کمال الدین ، 1 / 287 .
356 ) کمال الدین ، 1 / 286 .
357 ) کمال الدین ، 1 / 304 .
358 ) کمال الدین ، 1 / 298 .
359 ) کمال الدین ، 1 / 303 .
360 ) کمال الدین ، 1 / 303 .
361 ) کمال الدین ، 1 / 316 .
362 ) کمال الدین ، 1 / 317 .
363 ) علامه مجلسی - رضوان‌اللَّه علیه - می‌گوید : « شش روز » شاید اشاره به اختلاف احوال حضرتش در زمان غیبت باشد ، چه اینکه در طول شش روز هیچ کس بر ولادت حضرتش مطلع نشد مگر افراد بسیار مخصوصی از نزدیکان ، آنگاه پس از شش ماه دیگرانی از خواص بر این امر مطلع شدند ، سپس بعد از 6 سال هنگام وفات پدر بزرگوارش علیه السلام امر حضرت بر بسیاری از خلایق آشکار شد . یا اشاره است به اینکه پس از امامت حضرت تا شش روز تنها یک نفر از ایشان مطلع شد ، آنگاه پس از شش ماه امر ایشان منتشر گردید ، و بعد از شش سال امر سفراء و نواب خاص ظاهر و آشکار گشت . و احتمال قوی‌تر این است که این عبارت اشاره به زمانهای مختلفی است که برای غیبت حضرت علیه السلام اندازه‌گیری شده و بداءپذیر است . . . ( مؤلف ) .
364 ) کمال الدین ، 1 / 323 .
365 ) سوره تکویر ، آیه 15 .
366 ) کمال الدین ، 1 / 330 .
367 ) کمال الدین ، 2 / 338 .
368 ) کمال الدین ، 2 / 339 .
369 ) کمال الدین ، 2 / 342 .
370 ) کمال الدین ، 2 / 359 .
371 ) سوره شعراء ، آیه 4 .
372 ) سوره بقره ، آیه 148 .
373 ) کمال الدین ، 2 / 377 .
374 ) کمال الدین ، 2 / 380 .
375 ) کمال الدین ، 2 / 384 .
376 ) کمال الدین ، 2 / 516 .
377 ) علل الشرایع ، 1 / 245 .
378 ) سوره مائده ، آیه 101 .
379 ) احتجاج ، 2 / 284 .
380 ) سوره آل عمران ، آیه 140 .
381 ) غیبت نعمانی ، 140 .
382 ) سوره انشقاق ، آیه 19 .
383 ) بحار الانوار ، 51 / 142 .
384 ) سوره فتح ، آیه 25 .
385 ) علل الشرایع ، 147 .
386 ) بحار الانوار ، 51 / 113 .
387 ) احتجاج ، 2 / 325 .
388 ) کافی ، 1 / 514 .
389 ) بحار الانوار ، 53 / 177 .
390 ) غیبت شیخ طوسی ، 262 .
391 ) غیبت شیخ طوسی ، 262 .
392 ) سوره اعراف ، آیه 187 . و المحجّه ، 204 .
393 ) غیبت شیخ طوسی ، 262 .
394 ) غیبت شیخ طوسی ، 262 .
395 ) غیبت شیخ طوسی ، 262 .
396 ) غیبت نعمانی ، 289 .
397 ) بحار الانوار ، 52 / 111 .
398 ) بحار الانوار ، 52 / 380 .
399 ) بحار الانوار ، 52 / 155 .
400 ) بحار الانوار ، 52 / 156 .
401 ) بحار الانوار ، 52 / 154 .
402 ) بحار الانوار ، 52 / 155 .
403 ) بحار الانوار ، 52 / 154 .
404 ) بحار الانوار ، 52 / 151 .
405 ) کمال الدین ، 339 .
406 ) کافی ، 1 / 336 .
407 ) تبصرة الولی - که با غایة المرام چاپ شده - ، 778 .
408 ) کشف المحجّة ، 154 .
409 ) بحار الانوار ، 52 / 151 .
410 ) بحار الانوار ، 52 / 217 .
411 ) بحار الانوار ، 52 / 333 .
412 ) کمال الدین ، 1 / 303 .
413 ) کمال الدین ، 2 / 361 .
414 ) مضمون دو آیه سوره انفال ، آیه 39 و سوره توبه ، آیه 36 .
415 ) المحجه ، 78؛ 96 .
416 ) سوره آل عمران ، آیه 179 . بحار الانوار ، 52 / 222 . تفسیر عیاشی ، 1 / 207 .
417 ) بحار الانوار ، 52 / 274 .
418 ) سوره آل عمران ، آیه 179 . غیبت نعمانی ، 320 .
419 ) احتجاج ، 2 / 284 .
420 ) کمال الدین ، 1 / 334 .
421 ) ] . سوره یوسف ، آیه 110 .
422 ) بحار الانوار ، 51 / 76 .
423 ) اقبال ، 201 .
424 ) کمال الدین ، 1 / 282 .
425 ) بحار الانوار ، 37 / 46؛ امالی شیخ طوسی ، 2 / 114 .
426 ) منتهی الارب ، 1 / 206 .
427 ) بحار الانوار ، 52 / 290 .
428 ) غایة المرام ، 693 .
429 ) غایة المرام ، 695 .
430 ) بحار الانوار ، 52 / 365 .
431 ) کافی ، 1 / 240 .
432 ) سوره الرحمن ، آیه 41 .
433 ) بحار الانوار ، 52 / 320 .
434 ) المحجه ، 217 .
435 ) سوره آل‌عمران ، آیه 83 .
436 ) تفسیر العیاشی ، 1 / 183 .
437 ) سوره توبه ، آیه 33 .
438 ) بحار الانوار ، 51 / 60 .
439 ) سوره سجده ، آیه 21 .
440 ) تفسیر البرهان ، 3 / 288 .
441 ) بحار الانوار ، 52 / 337 .
442 ) بحار الانوار ، 52 / 338 .
443 ) سوره حجر ، آیه 37؛ سوره ص ، آیه 80 - 81 .
444 ) بحار الانوار ، 52 / 376 .
445 ) البرهان ، 2 / 343 .
446 ) بحار الانوار ، 52 / 316 .
447 ) بصائر الدرجات ، 24 .
448 ) سوره هود ، آیه 80 .
449 ) کمال الدین ، 2 / 673 .
450 ) بحار الانوار ، 52 / 335 .
451 ) روضه کافی ، 240 .
452 ) بحار الانوار ، 52 / 391 .
453 ) کافی ، 1 / 407 .
454 ) بحار الانوار ، 52 / 224 .
455 ) بحار الانوار ، 53 / 34 .
456 ) سوره یوسف ، آیه 100 .
457 ) ] . سوره انعام ، آیه 115 .
458 ) کافی ، 1 / 387 .
459 ) کشف المحجه ، 684 .
460 ) بحار الانوار ، 52 / 320 .
461 ) بحار الانوار ، 52 / 390 .
462 ) سوره شوری ، آیه 23 .
463 ) الخصال ، 1/196 .
464 ) کمال الدین ، 1/34؛ دیوان السید الحمیری ، 203 با اندکی تفاوت .
465 ) این مصرع سکته دارد ، و در بعضی از نسخه‌ها و نیز کتب دیگر به جای این بیت آمده :
فیمکث حیناً ثم یشرق شخصه
مضیئاً بنور العدل اشراق کوکب
( مترجم ) .
466 ) کمال الدین ، 1 / 34 - 35؛ دیوان السید الحمیری ، 114 - 117 .
467 ) بحار الانوار ، 47 / 320 .
468 ) بحار الانوار ، 47 / 320 .
469 ) کمال الدین ، 2 / 335 .
470 ) معلوم است که منظور زین اسب و امثال آن نیست زیرا که در آن زمان هم رایج بوده بلکه شاید منظور رانندگی در این زمان باشد . و اللَّه العالم ( مترجم ) .
471 ) اقتباس از سوره انعام ، آیه 158 .
472 ) کمال الدین ، 2 / 525 .
473 ) بحار الانوار ، 39 / 243 .
474 ) نقد الرجال ، 213 - 214 .
475 ) سوره نمل ، آیه 82 .
476 ) بحار الانوار ، 53 / 53 .
477 ) بحار الانوار ، 53 / 52 .
478 ) سوره انعام ، آیه 158 .
479 ) این کلمه در کمال الدین آمده ولی در تفسیر برهان موجود نیست . به هر حال این کلمه یا از شطربه معنی اتصال گرفته شده ، یعنی امامانی که سلسله آنها به هم متصل است ، و یا از شطیر به معنی غریب گرفته شده ، اشاره به غربت آنها و اینکه یارانی نداشتند تا حقّ خود را بگیرند ، و در این امر منتطِرِ حضرت حجّت عجّل اللَّه تعالی فرجه می‌باشند . ( مؤلف ) .
480 ) کمال الدین ، 2 / 336 .
481 ) بحار الانوار ، 53 / 354 .
482 ) سوره انعام ، آیه 158 .
483 ) تفسیر البرهان ، 1 / 564 .
484 ) سوره یونس ، آیه 91 .
485 ) الانوار النعمانیه ، 2 / 72 .
486 ) قاموس ، 3 / 374 ( چاپ بیروت ) .
487 ) الانوار النعمانیه ، 2 / 110 .
488 ) مجمع البیان ، 6 / 447 .
489 ) مجمع البیان ، 6 / 447 .
490 ) مجمع البیان ، 6 / 447 .
491 ) مجمع البیان ، 6 / 447 .
492 ) اثبات الهداة ، 7 / 357 .
493 ) بحار الانوار ، 53 / 9 .
494 ) کمال الدین ، 2 / 345 .
495 ) سوره بقره ، آیه 30 .
496 ) سوره نور ، آیه 55 .
497 ) تفسیر البرهان ، 3 / 146؛ سوره زمر ، 74 .
498 ) بحار الانوار ، 11 / 204 .
499 ) بحار الانوار ، 101 / 320 .
500 ) سوره بقره ، آیه 31 .
501 ) کافی ، 1 / 223 .
502 ) سوره روم ، آیه 19 .
503 ) بحار الانوار ، 51 / 54 .
504 ) وسائل الشیعه ، 18 / 308 .
505 ) وسائل الشیعه ، 18 / 308 .
506 ) سوره مائده ، آیه 27 .
507 ) کمال الدین ، 1 / 320 .
508 ) روضه کافی ، 114 .
509 ) کمال الدین ، 2 / 430 .
510 ) اصول کافی ، 1 / 514 .
511 ) کمال الدین ، 1 / 322 .
512 ) سوره نوح ، آیه 26 .
513 ) در بحار الانوار از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم مروی است که فرمود : قیامت برپا نخواهد شد مگر اینکه قائم از ما بپاخیزد ، و آن هنگامی است که خداوند به او اجازه دهد ، هر کس از او پیروی کند نجات یابد و هر آنکه از او تخلف جوید هلاک گردد . ای بندگان خدا ، خدا را خدا را ، که به سوی او بیایید هر چند بر روی برف و یخبندان باشد که او خلیفه خدا و خلیفه من است . ( مؤلف ) .
514 ) کمال الدین ، 2 / 385 .
515 ) بحار الانوار ، 53 / 7 .
516 ) مجمع البیان ، 6 / 519 .
517 ) تفسیر القمی ، 2 / 51 .
518 ) سوره قصص ، آیه 13 .
519 ) کمال الدین ، 2 / 428 .
520 ) بحار الانوار ، 51 / 68 .
521 ) سوره ذاریات ، آیه 41 و 42 .
522 ) کمال الدین ، 1 / 135 .
523 ) سوره ذاریات ، آیه 41 و 42 .
524 ) سوره اعراف ، آیه 75 .
525 ) سوره اعراف ، آیه 75 .
526 ) سوره اعراف ، آیه 76 .
527 ) کمال الدین ، 1 / 136 .
528 ) بحار الانوار ، 12 / 19 .
529 ) بحار الانوار ، 51 / 27 .
530 ) سوره مریم ، آیه 48 .
531 ) سوره یوسف ، آیه 94 .
532 ) کمال الدین ، 1 / 142 .
533 ) بحار الانوار ، 52 / 355 و غیبت نعمانی ، 128 .
534 ) سوره بقره ، آیه 127 .
535 ) البرهان ، 1 / 153 .
536 ) بحار الانوار ، 52 / 338 .
537 ) الخرائج ، باب 13 . جای این سؤال هست که چرا ابن قولویه - با همه جلالت قدر - تنها از تاریخ وفات خود می‌پرسد ، از درگاه خداوند فَرَجِ امام و حلّ مشکلات عموم را خواهانیم . ( مترجم )
538 ) سوره انبیاء ، آیه 69 .
539 ) سوره یس ، آیه 83 .
540 ) سوره حج ، آیه 27 .
541 ) البرهان 1 / 154 و کافی ، 4 / 205 .
542 ) سوره صافات ، آیه 101 .
543 ) بحار الانوار ، 52 / 16 .
544 ) بحار الانوار ، 52 / 55 .
545 ) بحار الانوار ، 53 / 6 .
546 ) سوره صافات ، آیه 102 .
547 ) سوره هود ، آیه 71 و 72 .
548 ) خرائج ، 72 .
549 ) سوره هود ، آیه 81 .
550 ) کمال الدین ، 2 / 431 .
551 ) سوره یوسف ، آیه 84 .
552 ) بحار الانوار ، 101 / 320 .
553 ) سوره یوسف ، آیه 87 .
554 ) سوره یوسف ، آیه 88 .
555 ) کمال الدین ، 1 / 329 .
556 ) بحار الانوار ، 52 / 280 .
557 ) سوره یوسف ، آیه 33 .
558 ) کمال الدین ، 1 / 329 .
559 ) کمال الدین ، 1 / 327 .
560 ) بحار الانوار ، 47 / 138 .
561 ) کمال الدین ، 2 / 357 .
562 ) کمال الدین ، 2 / 390 .
563 ) کمال الدین ، 2 / 391 .
564 ) نجم الثاقب ، 84 .
565 ) تفسیر القمی ، 404 .
566 ) سوره کهف ، آیه 67 .
567 ) دعا در کمال الدین چنین است : عبیدک بفنائک ، مسکینک ببابک ، فقیرک ببابک ، اسئلک مالا یقدر علیه سواک . ( مؤلف ) .
568 ) کمال الدین ، 2 / 470 و بحار الانوار ، 52 / 9 .
569 ) تفسیر العسکری ، 5؛ چاپ جدید ، 19 .
570 ) در بیان اینکه از آثار نیکی که به وسیله دعا حاصل می‌شود تأسی به آن حضرت است ، و عَمْری آن جناب را کنار بیت اللَّه الحرام دیده بود که چنین دعا می‌کرد : اللَّهمَّ أنْجِزْ لی ما وَعَدْتَنی ، خدایا وعده‌ای که به من داده‌ای تحقق بخش . و در تأیید این مطلب روایتی است در کمال الدین از عبید بن زراره که گفت : شنیدم امام صادق علیه السلام می‌فرمود : مردم امامشان را نمی‌یابند ، پس او به موسم [حج] حاضر می‌شود ، و آنان را می‌بیند ولی آنها او را نمی‌بینند . ( مؤلف ) .
571 ) تبصرة الولی ، 781 .
572 ) و گفته‌اند : آنکه خداوند به دعای الیاس زنده‌اش کرد ، ألیَسَع بوده ، و اللَّه العالم . ( مؤلف ) .
573 ) بحار الانوار ، 53 / 90 .
574 ) البرهان ، 4 / 33 .
575 ) فید : گویند منزلی است در راه شام و گفته‌اند : شهرکی در نجد راه حجاج عراقی است ، این دو قول را مؤلف مجمع البحرین آورده است . ( مؤلف ) .
576 ) بحار الانوار ، 52 / 68 .
577 ) در حدیث است که نامش عیاش و در حدیث دیگر است که نامش عیاشا بوده ، و مجلسی رحمه الله گفته : از اخبار بر می‌آید که این غیر از اسکندر است و او در زمان ابراهیم و اولین پادشاهان بعد از نوح بوده است . ( مؤلف ) .
578 ) بحار الانوار ، 12 / 198 .
579 ) کمال الدین ، 2 / 394 .
580 ) بحار الانوار ، 12 / 182 و الاختصاص ، 194 .
581 ) بصائر الدرجات ، 408 .
582 ) بحار الانوار ، 12 / 183 .
583 ) بحار الانوار ، 12 / 385 .
584 ) بحار الانوار ، 52 / 319 .
585 ) بحار الانوار ، 12 / 380 .
586 ) سوره هود ، آیه 86 .
587 ) کمال الدین ، 1 / 331 .
588 ) سوره شعراء ، آیه 189 .
589 ) کمال الدین 1 / 340 .
590 ) ] . سوره اعراف ، آیه 142 .
591 ) سوره اعراف ، آیه 144 .
592 ) بحار الانوار ، 51 / 27 .
593 ) سوره قصص ، آیه 21 .
594 ) سوره آل‌عمران ، آیه 141 .
595 ) کمال الدین ، 1 / 327 .
596 ) بحار الانوار ، 51 / 114 .
597 ) بحار الانوار ، 51 / 117 .
598 ) بحار الانوار ، 52 / 257 و 258 .
599 ) منظور از هلاکت و امان ، در اینجا در امر دین است نه دنیا . ( مترجم )
600 ) الزام الناصب ، 229 چاپ جدید ، 2 / 303

خواندن 124 دفعه
محتوای بیشتر در این بخش: « پاورقی - از601 تا 900 پاورقی - از 1 تا 300 »

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

گوهر ناب

امام زمان عج فرمودند:

اگر شيعيان ما ـ كه خداوند آنها را به طاعت و بندگى خويش موفّق بدارد ـ در وفاى به عهد و پيمان الهى اتّحاد واتّفاق مى‌داشتند و عهد و پيمان را محترم مى‌شمردند، سعادت ديدار ما به تأخير نمى‌افتاد و زودتر به سعادت ديدار ما نائل مى‌شدند.

اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج

جهت تعجیل در فرج

وارث غدیر

امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

صلوات