پاورقی - از601 تا 900

601 ) الزام الناصب ، 229 چاپ جدید ، 2 / 303 .
602 ) بحار الانوار ، 52 / 215 .
603 ) بحار الانوار ، 52 / 205 .
604 ) بحار الانوار ، 52 / 205 .
605 ) مجمع البیان ، 1 / 117 .
606 ) المحجة ، 184 - 185 .
607 ) سوره هود ، آیه 110 .
608 ) مجمع البیان ، 5 / 198 .
609 ) سوره هود ، آیه 110 .
610 ) روضه کافی ، 287 .
611 ) سوره بقره ، آیه 249 .
612 ) بحار الانوار ، 52 / 332 .
613 ) کمال الدین ، 2 / 673 .
614 ) بحار الانوار ، 52 / 318 .
615 ) کافی ، 1 / 231 .
616 ) بحار الانوار ، 13 / 60 .
617 ) بحار الانوار ، 52 / 351 و غیبت نعمانی ، 238 .
618 ) سوره شعرا ، آیه 21 .
619 ) بحار الانوار ، 52 / 328 .
620 ) سوره قصص ، آیه 81 .
621 ) سوره اعراف ، آیه 108 .
622 ) بحار الانوار ، 52 / 351 و غیبت نعمانی ، 238 .
623 ) کمال الدین ، 2 / 670 .
624 ) کافی ، 1 / 231 .
625 ) خرایج ، 110 .
626 ) کمال الدین ، 2 / 354 .
627 ) کمال الدین ، 2 / 377 .
628 ) بحار الانوار ، 13 / 368 .
629 ) روضه کافی ، 240 .
630 ) بحار الانوار ، 52 / 390 .
631 ) سوره بقره ، آیه 243 .
632 ) روضه کافی ، 198 .
633 ) سوره نحل ، آیه 38 .
634 ) روضه کافی ، 50 .
635 ) روضه کافی ، 247 و سوره یس ، آیه 51 .
636 ) بحار الانوار ، 52 / 337 .
637 ) بحار الانوار ، 52 / 47 .
638 ) سوره حجر ، آیه 2 .
639 ) بحار الانوار ، 53 / 64 .
640 ) سوره طارق ، آیه 17 .
641 ) تفسیر قمی ، 2 / 416 .
642 ) سوره ص ، آیه 17 .
643 ) سوره نمل ، آیه 62 .
644 ) البلد الامین ، 81 .
645 ) سوره سباء ، آیه 10 .
646 ) کمال الدین ، 2 / 672 .
647 ) بحار الانوار ، 52 / 326 .
648 ) کمال الدین ، 1 / 156 .
649 ) سوره ص ، آیه 35 .
650 ) سوره نمل ، آیه 17 .
651 ) سوره ص ، آیه 36 .
652 ) کمال الدین ، 2 / 671 .
653 ) بحار الانوار ، 14 / 447 .
654 ) بحار الانوار ، 12 / 347 .
655 ) سوره ص ، آیه 44 .
656 ) سوره ص ، آیه 42 .
657 ) خرایج ، 70 .
658 ) سوره انبیاء ، آیه 84 .
659 ) کمال الدین ، 1 / 327 .
660 ) بحار الانوار ، 101 / 320 .
661 ) بحار الانوار ، 14 / 187 .
662 ) کمال الدین ، 2 / 428 .
663 ) کمال الدین ، 2 / 425 . سوره قصص ، آیه 5 .
664 ) کمال الدین ، 2 / 428 .
665 ) کمال الدین ، 2 / 430 .
666 ) کمال الدین ، 2 / 430 .
667 ) سوره نساء ، آیه 157 .
668 ) سوره آل‌عمران ، آیه 49 .
669 ) سوره مائده ، آیه 110 .
670 ) سوره آل‌عمران ، آیه 49 .
671 ) خرایج ، 92 .
672 ) خرایج ، 92 .
673 ) سوره ابراهیم ، آیه 24 .
674 ) خرایج ، 92 .
675 ) کمال الدین ، 2 / 443 .
676 ) بحار الانوار ، 46 / 62 .
677 ) بحار الانوار ، 86 / 81 .
678 ) بحار الانوار ، 46 / 223 .
679 ) مناقب ابن شهرآشوب ، 3 / 372 .
680 ) می‌گویم : شاید نکته اینکه از آن حضرت به « روز » تعبیر شده آن است که وقتی سلطان روز آشکار می‌شود ، تاریکی شب را مقهور و مغلوب می‌نماید . قائم علیه السلام نیز همین طور است که چون ظاهر شود ، دولت باطل را مقهور ساخته و بر آن پیروز گردد . و نیز هنگامی که روز فرا می‌رسد جهانی به نور خورشید روشن می‌شود ، همچنین قائم علیه السلام وقتی ظهور کند تمام جهان به نور آن حضرت روشن گردد به طوری که مردم از نور خورشید و ماه بی‌نیاز شوند - چنانکه در حدیث آمده - و نیز با آمدن روز همه مخلوقات از انسان و حیوان و غیره بهرمند می‌گردند و هر کدام به مقدار ظرفیت و استعداد خود از نور خورشید استفاده می‌کنند . قائم علیه السلام هم هنگامی که ظهور می‌نماید ، تمام مخلوقات از نور آن حضرت بهره می‌برند و هر یک به قدر ظرفیت و استعداد خود از وجود اقدسش استفاده می‌کنند . ( مؤلف ) .
681 ) سوره لیل ، آیه 2 .
682 ) تفسیر القمی ، 2 / 425 .
683 ) بحار الانوار ، 50 / 308 .
684 ) سیمای حضرت مهدی در قرآن ، به قلم همین مترجم بارها منتشر شده است .
685 ) بحار الانوار ، 52 / 238 .
686 ) بحار الانوار ، 44 / 245 .
687 ) سوره آل‌عمران ، آیه 33 .
688 ) بحار الانوار ، 52 / 238 . این حدیث در کتابهای متعددی روایت شده ، از جمله سید بحرانی در کتاب المحجة از کتاب الغیبه محمد بن ابراهیم نعمانی نقل کرده . نعمانی نیز به سندهای متعددی این حدیث را آورده از جمله از محمد بن یعقوب کلینی از علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش از حسن بن محبوب از عمرو بن ابی‌المقدام از جابر بن یزید جعفی از امام پنجم حضرت ابوجعفر محمد بن علی باقر علیهما السلام .
می‌گویم : محمد بن یعقوب و علی بن ابراهیم و حسن بن محبوب ، جلالت و بزرگواریشان نیازی به بیان ندارد ، و تمام علما فضیلت ایشان را اعتراف دارند ، و امّا ابراهیم بن هاشم و عمرو بن ابی‌المقدام و جابر بن یزید نیز حق آن است که از راویان جلیل و مورد اعتماد هستند ، به کتاب مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل تألیف عالم ربانی حاج میرزا حسین نوری مراجعه شود ( مؤلف ) .
689 ) بحار الانوار ، 52 / 390 .
690 ) بصائر الدرجات ، 6 / 262 .
691 ) بحار الانوار ، 52 / 336 .
692 ) سوره آل‌عمران ، آیه 83 .
693 ) بحار الانوار ، 52 / 345 . و سوره انفال آیه 39 .
694 ) بحار الانوار ، 52 / 352 .
695 ) بحار الانوار ، 52 / 365 .
696 ) خرایج ، 138 .
697 ) سوره نساء ، آیه 130 .
698 ) بحار الانوار ، 53 / 86 . و سوره حاقّه ، آیه 24 .
699 ) بحار الانوار ، 94 / 35 .
700 ) بحار الانوار؛ 52 / 175 .
701 ) جنّة المأوی؛ 275؛ حکایت چهلم .
702 ) کمال الدین ، 2 / 653 .
703 ) کمال الدین ، 2 / 654 .
704 ) کمال الدین ، 2 / 654 .
705 ) کمال الدین ، 2 / 671 .
706 ) کمال الدین ، 2 / 672 .
707 ) کمال الدین ، 1 / 268 .
708 ) بحار الانوار ، 52 / 367 .
709 ) بحار الانوار ، 52 / 360 .
710 ) بحار الانوار ، 53 / 176 .
711 ) سوره آل‌عمران ، آیه 200 .
712 ) الغیبة ، نعمانی ، 132 .
713 ) تفسیر البرهان ، 1 / 335 .
714 ) بحار الانوار ، 101 / 320 .
715 ) اثبات الهداة ، 7 / 357 .
716 ) الغیبة نعمانی ، 296 .
717 ) بحار الانوار ، 53 / 181 .
718 ) وسائل الشیعه ، 3 / 79 .
719 ) کافی ، 1 / 333 .
720 ) سوره طارق ، آیه 17 .
721 ) تفسیر القمی ، 2 / 416 .
722 ) بحار الانوار ، 53 / 85 .
723 ) بحار الانوار ، 52 .
724 ) سوره روم ، آیه 4 .
725 ) المحجة ، 172 .
726 ) بحار الانوار ، 52 / 337 .
727 ) سوره نور ، آیه 16 .
728 ) مهج الدعوات ، 7 .
729 ) سوره نوح ، آیه 16 .
730 ) سوره شمس ، آیه 1 و 2 .
731 ) بحار الانوار ، 15 / 11 .
732 ) بحار الانوار ، 15 / 10 .
733 ) بحار الانوار ، 8 / 24 .
734 ) کمال الدین ، 1 / 302 .
735 ) سوره تغابن ، آیه 8 .
736 ) کافی ، 1 / 194 .
737 ) سوره اعراف ، آیه 157 .
738 ) کافی ، 1 / 195 .
739 ) سوره حدید ، آیه 28 .
740 ) کافی ، 1 / 195 .
741 ) سوره نور ، آیه 35 .
742 ) کافی ، 1 / 195 .
743 ) بحار الانوار ، 102 / 227 .
744 ) بحار الانوار ، 102 / 215 .
745 ) بحار الانوار ، 86 / 62 .
746 ) تفسیر البرهان ، 3 / 136 ، ذیل سوره نور ، آیه 35 .
747 ) در حساب ابجد؛ عدد ( ن ) پنجاه؛ و عدد ( و ) شش؛ و عدد ( ر ) دویست می‌باشد . ( مترجم ) .
748 ) غایة المرام ، 194 .
749 ) غایة المرام ، 189 .
750 ) مجمع البیان ، 1 / 224 .
751 ) مکارم الاخلاق ، 16 ( چاپ بیروت ) .
752 ) ریاض السالکین ، 6 / 70 .
753 ) احتمال دارد که این بهشت دو نام داشته باشد ، لذا در خبر اول « فردوس » نامیده شده و در این خبر « بهشت عدن » و اللَّه تعالی هو العالم ( مؤلف ) .
754 ) بحار الانوار ، 10 / 22 .
755 ) سوره بقره ، آیه 143 .
756 ) کمال الدین ، 2 / 433 .
757 ) این روایت با روایت دیگری که می‌گوید آن حضرت در شب متولد شد منافاتی ندارد ، زیرا که ولادت آن حضرت هنگام سپیده‌دم بوده ، لذا هم می‌توان گفت در روز متولد شده و هم می‌شود بگوییم شب متولد گردیده است . ( مؤلف ) .
758 ) کمال الدین ، 2 / 434 .
759 ) کمال الدین ، 2 / 434 .
760 ) اثبات الهداة ، 7 / 356 .
761 ) کافی ، 1 / 194 .
762 ) کمال الدین ، 1 / 253 .
763 ) بحار الانوار ، 52 / 70 .
764 ) بحار الانوار ، 52 / 73 .
765 ) جنة المأوی ، 309 .
766 ) سوره زمر ، آیه 69 .
767 ) تفسیر القمی ، 2 / 253 .
768 ) المحجّه ، 184 .
769 ) بحار الانوار ، 52 / 330 .
770 ) بحار الانوار ، 51 / 71 .
771 ) سوره حدید ، آیه 12 .
772 ) کافی ، 1 / 195 .
773 ) تفسیر البرهان ، 4 / 289 .
774 ) سوره تکاثر ، آیه 8 .
775 ) تفسیر البرهان ، 4 / 502 .
776 ) تفسیر البرهان ، 4 / 503 .
777 ) تفسیر البرهان ، 4 / 503 .
778 ) غایة المرام ، 258 .
779 ) سوره اعراف ، آیه 46 .
780 ) سوره اعراف ، آیه 46 .
781 ) تفسیر القمی ، 694 .
782 ) سوره یونس ، آیه 26 .
783 ) تفسیر القمی ، 1 / 311 .
784 ) بحار الانوار ، 7 / 259 .
785 ) سوره فرقان ، آیه 70 .
786 ) بحار الانوار ، 7 / 261 .
787 ) بحار الانوار ، 7 / 272 .
788 ) تفسیر البرهان ، 3 / 175 .
789 ) سوره رعد آیه 18 .
790 ) سوره رعد ، آیه 21 .
791 ) بحار الانوار ، 7 / 266 .
792 ) روضه کافی ، 75 .
793 ) بحار الانوار ، 51 / 83 .
794 ) بحار الانوار ، 53 / 34 .
795 ) فروع کافی ، 5 / 56 .
796 ) لئالی الاخبار ، 5 / 261 .
797 ) لئالی الاخبار ، 5 / 261 .
798 ) ] . سوره حج ، آیه 41؛ المحجّة ، 143 .
799 ) کافی ، 5 / 58 .
800 ) کافی ، 5 / 58 .
801 ) احتجاج ، 2 / 284 .
802 ) کافی ، 2 / 164 .
803 ) بحار الانوار ، 52 / 119 .
804 ) کمال الدین ، 2 / 650 .
805 ) کمال الدین ، 2 / 652 .
806 ) بحار الانوار ، 52 / 222 ، و سوره آل‌عمران ، آیه 179 .
807 ) سوره بقره ، آیه 148 .
808 ) بحار الانوار ، 52 / 223 .
809 ) الغیبه نعمانی ، 253 .
810 ) سوره شعراء ، آیه 5 .
811 ) الغیبه نعمانی ، سوره قمر ، آیه 2 .
812 ) الغیبه نعمانی ، 264 .
813 ) الغیبه نعمانی ، 279 .
814 ) الغیبه نعمانی ، 148 . می‌گویم : از روایت دیگری که آن نیز در غیبت نعمانی آمده معلوم می‌شود که این ندا پیش از خروج سفیانی است . ( مؤلف ) .
815 ) الغیبه نعمانی ، 280 .
816 ) بحار الانوار ، 52 / 274 .
817 ) کمال الدین ، 2 / 671 . و سوره نحل ، آیه 1 .
818 ) بحار الانوار ، 52 / 290 .
819 ) الغیبه نعمانی ، 263 .
820 ) الغیبه نعمانی ، 267 .
821 ) بحار الانوار ، 51 / 81 .
822 ) بحار الانوار ، 52 / 378 .
823 ) الغیبه نعمانی ، 181 .
824 ) کمال الدین ، 1 / 268 .
825 ) بحار الانوار ، 52 / 306 .
826 ) بحار الانوار ، 52 / 340 .
827 ) الغیبه نعمانی ، 313 .
828 ) الغیبه نعمانی ، 315 .
829 ) بحار الانوار ، 52 / 361 .
830 ) بحار الانوار ، 52 / 374 .
831 ) بحار الانوار ، 53 / 7 .
832 ) بحار الانوار ، 53 / 13 . خبر دیگری نیز در آخر همین بخش در هدم بناهای کفر و نفاق خواهد آمد . ( مؤلف ) .
833 ) بحار الانوار ، 53 / 34 .
834 ) بحار الانوار ، 51 / 92 .
835 ) احتجاج ، 2 / 279 .
836 ) سوره یونس ، آیه 63 .
837 ) کافی ، 2 / 351 .
838 ) کافی ، 2 / 352 .
839 ) کافی ، 2 / 353 .
840 ) کافی ، 2 / 46 .
841 ) کافی ، 2 / 43 .
842 ) کافی ، 2 / 125 .
843 ) کافی ، 2 / 127 .
844 ) سوره توبه ، آیه 24 .
845 ) علل الشرایع ، 140 .
846 ) زیرا که غالباً آن دو سبب نخستین در معرض زوال و از بین رفتن است که محبّت نیز از بین می‌رود ، ولی وجود مولای ما حضرت صاحب الزمان صلوات اللَّه علیه منافع وجودش پیوسته موجود است ، و لذّت مؤمن به وجود آن حضرت پایدار است . ( مؤلف ) .
847 ) غیبه نعمانی ، 214 .
848 ) بحار الانوار ، 53 / 34 .
849 ) سوره اسراء ، آیه 6 .
850 ) بحار الانوار ، 52 / 338 .
851 ) بحار الانوار ، 52 / 332 .
852 ) بحار الانوار ، 52 / 332 .
853 ) شاید منظور از « موالی » غیر عربهایی باشند که در بلاد عربی سکونت گزیده‌اند ، و « دسکره » نام ده و معبد نصاری و زمین هموار و خانه‌های عجمیان که در آنها شراب و ملاهی است می‌باشد ، معنی بعضی کلمات این حدیث به طور تفصیل معلوم نیست ، و اللَّه العالم . ( مترجم ) .
854 ) بحار الانوار ، 52 / 333 .
855 ) بحار الانوار ، 2 / 20 .
856 ) بحار الانوار ، 2 / 44؛ عوالی اللئالی ، 4 / 71 .
857 ) مجمع البیان ، 3 / 218 .
858 ) بحار الانوار ، 52 / 328 .
859 ) بحار الانوار ، 52 / 131 .
860 ) کافی ، 2 / 469 .
861 ) کافی ، 2 / 470 .
862 ) کمال الدین ، 2 / 485 و احتجاج ، 2 / 284 و بحار الانوار ، 53 / 181 .
863 ) کمال الدین ، 2 / 512 .
864 ) کمال الدین ، 2 / 485 و احتجاج ، 2 / 284 .
865 ) سوره مائده ، آیه 101 .
866 ) کمال الدین ، 2 / 485 و بحار الانوار ، 52 / 92 .
867 ) سوره ابراهیم ، آیه 28 .
868 ) کافی ، 1 / 217 .
869 ) سوره تکاثر ، آیه 8 .
870 ) غایة المرام ، 259 .
871 ) تأویل الآیات الظّاهرة ، 2 / 851 .
872 ) مجمع البیان ، 10 / 535 .
873 ) سوره لقمان ، آیه 20 .
874 ) ] . سوره بقره ، آیه 152 .
875 ) سوره ابراهیم ، آیه 7 .
876 ) سوره بقره ، آیه 172 .
877 ) سوره نحل ، آیه 114 .
878 ) سوره عنکبوت ، آیه 17 .
879 ) کافی ، 2 / 94 .
880 ) کافی ، 2 / 94 .
881 ) کافی ، 2 / 95 .
882 ) کافی ، 2 / 96 .
883 ) مرآة العقول ، 8 / 157 .
884 ) گویا عایشه تصور کرده که خود را به مشقّت انداختن در طاعات برای محو سیئات است ، که آن حضرت پاسخ فرمودند که در این جهت منحصر نیست بلکه برای رفع درجات و شکر نعمتهای مادی و معنوی و . . . می‌باشد ، بلکه عبادت نزد اهل طاعت از لذّت‌بخش‌ترین امور است . گفتنی است که : در توجیه این حدیث مطالب بسیاری گفته‌اند ، طالبین به مرآة العقول و غیره مراجعه نمایند . ( مترجم ) .
885 ) سوره سبأ ، آیات 15 و 16 و 17 .
886 ) وسائل الشیعه ، 11 / 537 .
887 ) امالی صدوق ، 304 المجلس التاسع و الخمسون - چاپ بیروت - .
888 ) سوره آل‌عمران ، آیه 190 .
889 ) وسائل الشیعه ، 10 / 467 .
890 ) سوره نحل ، آیه 106 .
891 ) سوره حجرات ، آیه 14 .
892 ) کافی ، 2 / 644 .
893 ) کافی ، 2 / 644 . و این قسمت آیه‌ای است از قرآن مجید ، سوره بقره ، آیه 260 : « قالَ رَبِّ اَرِنِی کَیْفَ تُحْییِ المَوْتی قالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلی وَ لکِنْ لِیَطمَئِنَّ قَلْبی » .
894 ) مرآة العقول ، 12 / 539 .
895 ) کافی ، 2 / 175 .
896 ) بحار الانوار ، 44 / 278 .
897 ) لئالی الاخبار ، 2 / 251 .
898 ) بحار الانوار ، 70 / 59 .
899 ) کافی ، 2 / 352 .
900 ) سوره عنکبوت ، آیه 45 .

خواندن 121 دفعه
محتوای بیشتر در این بخش: « پاورقی - از901 تا 1200 پاورقی - از 301 تا 600 »

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

گوهر ناب

امام زمان عج فرمودند:

اگر شيعيان ما ـ كه خداوند آنها را به طاعت و بندگى خويش موفّق بدارد ـ در وفاى به عهد و پيمان الهى اتّحاد واتّفاق مى‌داشتند و عهد و پيمان را محترم مى‌شمردند، سعادت ديدار ما به تأخير نمى‌افتاد و زودتر به سعادت ديدار ما نائل مى‌شدند.

اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج

جهت تعجیل در فرج

وارث غدیر

امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

صلوات