پاورقی - از901 تا 1200

901 ) مجمع البیان ، 8 / 285 .
902 ) وسائل الشیعه ، 3 / 81 .
903 ) مجمع البیان ، 8 / 285 .
904 ) بحار الانوار ، 82 / 192 .
905 ) امالی صدوق ، 59 ، مجلس 15 ، ح 1 - چاپ بیروت - .
906 ) سوره نحل ، آیه 106 .
907 ) کمال الدین ، 2 / 384 .
908 ) کافی ، 2 / 170 .
909 ) بحار الانوار ، 67 / 65 .
910 ) احتجاج ، 2 / 267 .
911 ) بحار الانوار ، 74 / 226 .
912 ) کافی ، 2 / 169 .
913 ) بحار الانوار ، 74 / 238 .
914 ) سوره حجر ، آیه 9 .
915 ) مهج الدعوات ، 302 .
916 ) سوره نساء ، آیه 86 .
917 ) تفسیر القمی ، 1 / 145 .
918 ) خرائج ، باب حادی عشر فی معجزات الامام علی بن محمد الهادی علیه السلام .
919 ) شرح تجرید الاعتقاد ، 331 .
920 ) سوره بقره ، آیه 255 .
921 ) سوره مریم ، آیه 87 .
922 ) سوره طه ، آیه 109 .
923 ) سوره انبیاء ، آیه 28 .
924 ) سوره سبأ ، آیه 23 .
925 ) بحار الانوار ، 8 / 34 .
926 ) بحار الانوار ، 8 / 34 .
927 ) بحار الانوار ، 8 / 34 .
928 ) بحار الانوار ، 8 / 34 .
929 ) بحار الانوار ، 8 / 37 .
930 ) محاسن ، 183 .
931 ) خصال ، 1 / 183 .
932 ) سوره شعرا ، آیه 100 . و بحار الانوار ، 8 / 42 .
933 ) سوره بقره ، آیه 255 .
934 ) بحار الانوار ، 8 / 43 .
935 ) سوره نبأ ، آیه 38 .
936 ) بحار الانوار ، 8 / 41 .
937 ) بحار الانوار ، 8 / 36 .
938 ) بحار الانوار ، 8 / 59 .
939 ) بحار الانوار ، 8 / 59 .
940 ) بحار الانوار ، 101 / 27 .
941 ) سوره انبیاء ، آیه 28 .
942 ) البرهان ، 3 / 57 .
943 ) بحار الانوار ، 8 / 41 .
944 ) بحار الانوار ، 8 / 42 .
945 ) سوره مریم ، آیه 87 .
946 ) تفسیر نور الثقلین ، 3 / 361 .
947 ) سوره دخان ، آیه 56 .
948 ) بحار الانوار ، 8 / 42 .
949 ) بحار الانوار ، 8 / 47 .
950 ) بحار الانوار ، 8 / 59 .
951 ) بحار الانوار ، 8 / 52 .
952 ) بحار الانوار ، 8 / 56 . سوره شعراء ، آیه 100 : « فَما لَنا مِنْ شافِعینَ وَ لا صَدیقٍ حَمیمٍ » .
953 ) بحار الانوار ، 8 / 39 .
954 ) سوره غافر ، آیه 18 .
955 ) سوره بقره ، آیه 270 .
956 ) سوره مدثر ، آیه 48 .
957 ) بحار الانوار ، 8 / 55 .
958 ) بحار الانوار ، 8 / 55 .
959 ) سوره بقره ، آیه 162 .
960 ) سوره مؤمن ، آیه 49 .
961 ) سوره سبأ ، آیه 23 .
962 ) سوره بقره ، آیه 255 .
963 ) سوره یونس ، آیه 3 .
964 ) سوره نبأ ، آیه 38 .
965 ) سوره نجم ، آیه 26 .
966 ) سوره انبیاء ، آیه 27 .
967 ) بحار الانوار ، 8 / 44 .
968 ) بحار الانوار ، 8 / 41 .
969 ) در مکرمت سی و دوم وجه رستگاری دعا کننده به شفاعت آن حضرت و شفاعت پدرانش به وجه و استدلال دیگری خواهد آمد . حاصل اینکه در تفسیر آیه شریفه : « وَ عَلَی الْاَعْرافِ رِجالٌ یَعْرِفُونَ کُلًّا بِسیماهُمْ » ، آمده که مراد از رجال؛ امامان علیهم السلام می‌باشند . و آنان یاران خود را می‌شناسند و برایشان شفاعت می‌کنند . به ضمیمه بحث و اثبات اینکه دعا از اقسام یاری کردن امام است ، از این دو مقدمه به این نتیجه می‌رسیم که دعا کننده ، ناصر امام است و امام برای ناصر خود شفاعت می‌کند . پس برای دعا کننده نیز شفاعت خواهد نمود . إن شاء اللَّه تعالی . ( مؤلف ) .
970 ) الخصال ، 1 / 196 .
971 ) المنتهی ، 1 / 544 .
972 ) بحار الانوار ، 8 / 49 .
973 ) المنتهی ، 1 / 544 .
974 ) امالی صدوق ، المجلس الستون ، 310 - چاپ بیروت - .
975 ) سوره مائده ، آیه 35 .
976 ) مجمع البیان ، 3 / 189 .
977 ) تفسیر القمی ، 1 / 168 .
978 ) البرهان ، 1 / 469 .
979 ) مرآة الانوار ، 331 .
980 ) مرآة الانوار ، 331 .
981 ) صحیفه سجّادیّه ، دعای 47 .
982 ) غیبت نعمانی ، 180 .
983 ) مرآة الانوار ، 58 .
984 ) سوره نساء ، آیه 59 .
985 ) سوره جمعه ، آیه 10 .
986 ) البرهان ، 4 / 335 .
987 ) سوره حج ، آیه 5 .
988 ) سوره عبس ، آیات 26 تا 33 .
989 ) مجمع البیان ، 10 / 440 .
990 ) کافی ، 2 / 494 .
991 ) کافی ، 2 / 487 .
992 ) سوره مائده ، آیه 6 .
993 ) سوره نحل ، آیه 98 .
994 ) کافی ، 2 / 509 .
995 ) سوره شوری ، آیه 28 .
996 ) کافی ، 2 / 507 .
997 ) کافی ، 2 / 200 .
998 ) مرآة العقول ، 12 / 87 .
999 ) مرآة العقول ، 12 / 88 .
1000 ) ] . سوره شوری ، آیه 23 .
1001 ) سوره شعرا ، آیه 35 .
1002 ) مستدرک سفینة البحار ، 3 / 345 .
1003 ) سوره شوری ، آیه 23 . غایة المرام ، ص 309 . المقصد الثانی ، باب 6 ، 11 .
1004 ) البرهان؛ 4 / 124؛ غایة المرام ، ص 309 . المقصد الثانی ، باب 6 ، 14 .
1005 ) سوره شوری ، آیه 23 .
1006 ) سوره احزاب ، آیه 6 .
1007 ) غایة المرام ، ص 306 . المقصد الثانی ، باب 5 ، ح 9 . در نسخه غایة المرام به همین نحو که آوردیم : « حسان بن الارت » می‌باشد ، ولی شاید صحیح آن به جای حسان ، خَبّاب باشد . و اللَّه العالم . ( مؤلف ) .
1008 ) سوره هود ، آیه 29 .
1009 ) سوره هود ، آیه 51 .
1010 ) سوره شوری ، آیات 22 ، 23 .
1011 ) امالی صدوق ، مجلس 79 ، ص 424 - چاپ بیروت - .
1012 ) غایة المرام ، ص 306 ، المقصد الثانی ، باب 5 ، ح 1 .
1013 ) غایة المرام ، ص 307 ، المقصد الثانی ، باب 5 ، ح 10 .
1014 ) تفسیر القمی ، 602 .
1015 ) کافی ، 2 / 507 .
1016 ) وسائل الشیعه ، 4 / 1146 ، ح 7 .
1017 ) وسائل الشیعه ، 4 / 1147 ، ح 11 .
1018 ) وسائل الشیعه ، 4 / 1148 ، ح 13 .
1019 ) التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام ، 518 ، و حکایت صخره ( = سنگ بزرگی که عمّار یاسر به پیشنهاد یهود و به اعجاز پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم آن را برداشت و محکم بر زمین زد ) به تفصیل در آن آمده است . ( مترجم ) .
1020 ) بحار الانوار ، 86 / 77 .
1021 ) مکارم الاخلاق ، 284 .
1022 ) بحار الانوار ، 86 / 61 . و زاد المعاد ، 489 و انوار النعمانیه ، 2 / 104 و 105 .
1023 ) بحار الانوار ، 52 / 123 . و بصائر الدرجات ، 84 .
1024 ) بحار الانوار ، 52 / 132 .
1025 ) بحار الانوار ، 52 / 129 و 130 .
1026 ) سوره بقره ، آیه 285 .
1027 ) سوره توبه ، آیه 40 .
1028 ) سوره معارج ، آیه 36 و 37 .
1029 ) سوره کهف ، آیه 30 .
1030 ) سوره ابراهیم ، آیه 4 .
1031 ) سوره حجر ، آیه 9 .
1032 ) سوره فتح ، آیه 26 .
1033 ) سوره توبه ، آیه 27 .
1034 ) احتجاج ، 2 / 326 و 327 و 328 .
1035 ) بحار الانوار ، 52 / 131 .
1036 ) سوره کهف ، آیه 82 .
1037 ) سوره انعام ، آیه 164؛ سوره فاطر ، آیه 18 .
1038 ) کافی ، 1 / 148 . و توحید صدوق ، 334 .
1039 ) کافی ، 1 / 147 .
1040 ) سوره رعد ، آیه 39 . و احتجاج ، 1 / 384 .
1041 ) قرب الاسناد ، ص 155 .
1042 ) العیاشی ، 2 / 217 .
1043 ) غیبت نعمانی ، 162 .
1044 ) النجم الثاقب ، 477 .
1045 ) غیبت نعمانی ، 161 .
1046 ) سوره انعام ، آیه 2 .
1047 ) غیبت نعمانی ، 161 .
1048 ) غیبت نعمانی ، 161 .
1049 ) کمال الدین ، 2 / 652 .
1050 ) بحار الانوار ، 52 / 182 .
1051 ) بحار الانوار ، 52 / 215 .
1052 ) بحار الانوار ، 52 / 25 .
1053 ) بحار الانوار ، 52 / 25 .
1054 ) کافی ، 1 / 340 .
1055 ) غیبت نعمانی ، 90 .
1056 ) مضمون آیه کریمه 42 سوره انفال .
1057 ) سوره نور ، آیه 55 .
1058 ) غیبت نعمانی ، 147 .
1059 ) غیبت طوسی ، 263 .
1060 ) سوره بقره ، آیه 40 .
1061 ) سوره اسراء ، آیه 34 .
1062 ) سوره رعد ، آیات 19 و 20 .
1063 ) سوره رعد ، آیه 25 .
1064 ) کافی ، 1 / 221 .
1065 ) سوره مریم ، آیه 87 .
1066 ) سوره اسراء ، آیه 34 .
1067 ) و مؤیّد این معنی روایتی است که در جامع الاخبار ، 16 از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم آمده که فرمود : حق علی بن ابی‌طالب بر مسلمین همچون حق پدر بر فرزندانش می‌باشد . گفتنی است که به روایات ثابت شده که آنچه برای یکی از امامان علیهم السلام باشد برای همه امامان جاری است ، یعنی اگر برای یکی از آنها حقی بر ما ثابت شد برای همه آنها ثابت است . ( مؤلف ) .
1068 ) بحار الانوار ، 102 / 129 .
1069 ) عبارت حدیث ثقلین - بنابر یکی از روایات - چنین است : « اِنّی تارِکُ فیکُمُ الثقلین کتابَ اللَّه و عِترتی ما ان تمسَّکْتُمْ بِهِما لَنْ تَضِلُّوا بَعْدی اَبَداً وَ لَنْ یَفْتَرِقا حَتّی یَرِدا عَلَیَّ الحوض ، من دو شی‌ء گرانبها در میان شما ترک می‌گویم که اگر به هر دو تمسک جویید هیچ گاه پس از من گمراه نخواهید شد : کتاب خدا و عترتم را و این دو از هم جدا نخواهند شد تا اینکه کنار حوض ( کوثر ) بر من بازگردند . این حدیث را اغلب علمای عامه و خاصه در اعصار مختلف روایت کرده‌اند برای تفصیل مطلب به جوامع مهم حدیث مراجعه شود . ( مترجم ) .
1070 ) تفسیر فرات ، 147 .
1071 ) معانی الاخبار ، 108 و مرآة الانوار 85 .
1072 ) کافی ، 1 / 441 .
1073 ) احتجاج ، 2 / 78 .
1074 ) اعتقادات صدوق ، باب 11 ، ص 105 .
1075 ) مشارق الانوار ، 112 .
1076 ) کافی ، 2 / 180 .
1077 ) سوره انعام آیه 91 .
1078 ) سوره حشر ، آیه 7 .
1079 ) کافی ، 2 / 182 .
1080 ) کافی ، 1 / 401 .
1081 ) مشارق الانوار ، 193 .
1082 ) سوره رعد ، آیه 26 .
1083 ) این حدیث را کلینی رحمه الله در اصول کافی ، 1 / 33 باب صفة العلم و فضله به سند حسن کالصحیح از معاویة بن عمّار آورده که گفت : به حضرت ابی‌عبداللَّه صادق علیه السلام عرض کردم : مردی از شما بسیار روایت نقل می‌کند ، بین مردم نشر می‌دهد و آن را در دلهای آنان و دلهای شیعیانتان استوار می‌سازد ، و عابدی از شیعیان شما که در روایت همچون او نیست کدامیک بهترند ؟ فرمود : فرد بسیار روایت کننده حدیث ما که دلهای شیعیان ما را استوار می‌سازد از هزار عابد بهتر است .
و نیز به سند صحیحی از حضرت ابوجعفر باقر علیه السلام است که فرمود : عالمی که از علم او استفاده شود از هفتاد هزار عابد بهتر است . - اصول کافی ، 1 / 33 باب صفة العلم و فضله ، ح 8 - . و شاید اختلاف در برتری به اعتبار اختلاف مراتب و درجات علما و عباد باشد ، و مؤید این معنی اینکه در این حدیث نسبت بین عالم و عابد بیان شده در صورتی که در حدیث سابق نسبت بین راوی و عابد است که از اینها به دست می‌آید که اگر راوی حدیث عالم هم باشد و به علم خود عمل کند بهتر است از آنکه عالم نباشد . ( مؤلف ) .
1084 ) نهج البلاغه ، بخش نامه‌ها .
1085 ) احتجاج ، 2 / 278 .
1086 ) سوره رحمن ، آیه 27 .
1087 ) البرهان ، 3 / 240 .
1088 ) البرهان ، 3 / 240 .
1089 ) التوحید ، 152 .
1090 ) سوره قصص ، آیه 88 .
1091 ) بحار الانوار ، 6 / 331 .
1092 ) احتجاج ، 2 / 97 .
1093 ) نهج البلاغه خطبه 184 . ( خطبه 228 ، ص 742 فیض ) .
1094 ) سوره نساء ، آیه 58 .
1095 ) سوره انفال ، آیه 27 .
1096 ) سوره انفال ، آیه 2 .
1097 ) سوره بقره ، آیه 74 .
1098 ) کافی ج 1 ، ص 194 .
1099 ) خرایج ، فصل اعلام محمد بن علی الباقر علیه السلام .
1100 ) مکارم الاخلاق ، 284 .
1101 ) کافی ، 2 / 150 .
1102 ) کافی ، 2 / 150 .
1103 ) کافی ، 2 / 152 ح 12 .
1104 ) کافی ، 2 / 152 ح 13 .
1105 ) کافی ، 2 / 152 ح 14 .
1106 ) کافی ، 2 / 152 ح 16 .
1107 ) کافی ، 2 / 155 ح 21 .
1108 ) سوره رعد ، آیه 21 .
1109 ) کافی ، 2 / 156 ح 28 .
1110 ) سوره نساء ، آیه 1 ، و کافی ، 2 / 156 ، ح 26 .
1111 ) تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام ، ص 113 .
1112 ) بحار الانوار ، 46 / 239 .
1113 ) سوره مائده ، آیه 2 .
1114 ) سوره حج ، آیه 40 .
1115 ) سوره محمد ، آیه 7 .
1116 ) بحار الانوار ، 45 / 257 .
1117 ) سوره ص ، آیه 62 .
1118 ) سوره ص ، آیه 63 .
1119 ) سوره مطففین ، آیه 34 .
1120 ) سوره فصلت ، آیه 44 .
1121 ) سوره بقره ، آیه 2 .
1122 ) سوره بقره ، آیه 2 .
1123 ) سوره یونس ، آیه 20 .
1124 ) سوره اعراف ، آیه 46 .
1125 ) تفسیر قمی ، 1 / 231 .
1126 ) مجمع البیان ، 4 / 423 .
1127 ) البرهان ، 2 / 18 .
1128 ) البرهان ، 2 / 18 .
1129 ) مجمع البیان ، 4 / 423 .
1130 ) سوره بقره ، آیه 62 .
1131 ) کافی ، 1 / 436 .
1132 ) سوره کهف ، آیه 110 .
1133 ) تفسیر عیاشی ، 2 / 353 .
1134 ) سوره بقره ، آیه 82 .
1135 ) مرآة الانوار ، 208 .
1136 ) سوره بقره ، آیه 112 .
1137 ) سوره نحل ، آیه 90 .
1138 ) تفسیر عیاشی ، 2 / 268 .
1139 ) سوره آل عمران ، آیه 169 .
1140 ) سوره یونس ، آیه 62 .
1141 ) کمال الدین ، 2 / 357 .
1142 ) سوره احقاف ، آیه 13 .
1143 ) کافی ، 1 / 220 .
1144 ) سوره اعراف ، آیه 46 .
1145 ) تفسیر قمی ، 1 / 231 .
1146 ) الکافی ، 3 / 128؛ بحار الانوار ، 6 / 173 .
1147 ) منظور از ابن سنان در اینجا ، محمد بن احمد بن سنان است که از عمار بن مروان روایت می‌کند - چنانکه در رجال کبیر و منتهی المقال تصریح شده است - می‌گویم : اقوی - به پیروی از عده‌ای از محققین - آن است که به روایت محمد بن سنان اعتماد شود و او مورد وثوق و اطمینان است چنانکه سید اجل علی بن طاووس و دیگران گفته‌اند . و محمد بن یحیی همان معروف به عطار است و احمد بن محمد همان ابن عیسی اشعری قمی می‌باشد و عمار بن مروان مولی ( = وابسته ) بنی ثوبان است و همگی آنها - چنانکه علمای رجال گفته‌اند - ثقه هستند . ( مؤلف ) .
1148 ) فروع کافی ، 3 / 128 .
1149 ) کافی ، 2 / 191 .
1150 ) سوره انفال ، آیه 24 .
1151 ) سوره نساء ، آیه 59 .
1152 ) کمال الدین ، 1 / 303 .
1153 ) امالی صدوق ، 1 / 274 ، مجلس 54 .
1154 ) کافی ، 2 / 164 .
1155 ) کافی ، 2 / 164 .
1156 ) بحار الانوار ، 52 / 129 .
1157 ) بحار الانوار ، 51 / 13 .
1158 ) کمال الدین ، 2 / 440 .
1159 ) کمال الدین ، 2 / 440 .
1160 ) خصال صدوق ، 1 / 294 .
1161 ) احتجاج ، 1 / 88 .
1162 ) عدّة الداعی ، 238 .
1163 ) وسائل الشیعه ، 4 / 1180 و کافی ، 2 / 496 .
1164 ) عدة الداعی ، 235 .
1165 ) فقیه ایمانی مؤلف کتاب الفوز الاکبر فیما یتعلق بامام العصر علیه السلام . [ از آثار ارزشمندی است که به زبان فارسی تألیف شده ، و در این سالهای اخیر منتشر شده است . مترجم] .
1166 ) عدّة الدّاعی ، 235 .
1167 ) کمال الدین ، 1 / 330 .
1168 ) بحار الانوار ، 75 / 20 .
1169 ) بحار الانوار ، 75 / 20 .
1170 ) بحار الانوار ، 75 / 21 .
1171 ) بحار الانوار ، 52 / 21 .
1172 ) کافی ، 2 / 172 .
1173 ) صحیفه سجادیه ، دعای بیست و هفتم .
1174 ) کافی ، 2 / 165 .
1175 ) وسائل الشیعه ، 8 / 466 .
1176 ) وسائل الشیعه ، 8 / 467 .
1177 ) وسائل الشیعه ، 8 / 468 .
1178 ) وسائل الشیعه ، 8 / 468 .
1179 ) وسائل الشیعه ، 8 / 467 .
1180 ) وسائل الشیعه ، 8 / 468 .
1181 ) وسائل الشیعه ، 8 / 468 .
1182 ) کافی ، 2 / 123 .
1183 ) من لا یحضره الفقیه ، 4 / 398 .
1184 ) کافی ، 2 / 121 .
1185 ) کافی ، 2 / 122 .
1186 ) کافی ، 2 / 122 .
1187 ) من لا یحضره الفقیه ، 4 / 398 .
1188 ) کافی ، 2 / 124 .
1189 ) کامل الزیارات ، 271 .
1190 ) بحار الانوار ، 66 / 324 .
1191 ) بحار الانوار ، 66 / 324 .
1192 ) کافی ، 2 / 289 .
1193 ) کافی ، 2 / 309 .
1194 ) کافی ، 2 / 309 .
1195 ) کافی ، 2 / 310 .
1196 ) کافی ، 2 / 310 .
1197 ) کافی ، 2 / 311 .
1198 ) کافی ، 2 / 310 .
1199 ) سوره الرحمن ، آیه 60 و 61 .
1200 ) سوره محمد ، آیه 24 : « اَفَلا یَتَدَبِّرُونَ الْقُرآنَ اَمْ عَلی قُلُوبٍ اَقْفالها »

خواندن 131 دفعه

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

گوهر ناب

امام زمان عج فرمودند:

اگر شيعيان ما ـ كه خداوند آنها را به طاعت و بندگى خويش موفّق بدارد ـ در وفاى به عهد و پيمان الهى اتّحاد واتّفاق مى‌داشتند و عهد و پيمان را محترم مى‌شمردند، سعادت ديدار ما به تأخير نمى‌افتاد و زودتر به سعادت ديدار ما نائل مى‌شدند.

اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج

جهت تعجیل در فرج

وارث غدیر

امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

صلوات