از ا تا 300

1 ) سوره ملک ، آیه 2 .
2 ) سوره ذاریات ، آیه 56 .
3 ) سوره انعام ، آیه 112 .
4 ) سوره حدید ، آیه 25 .
5 ) سوره طه ، آیه 155 .
6 ) سور بقره ، آیه 124 .
7 ) سوره عنکبوت ، آیه 2 .
8 ) سوره بقره ، آیه 155 .
9 ) اصول کافی ، 1/336 .
10 ) کمال الدین ، 2 / 384 .
11 ) کمال الدین ، 2 / 485 .
12 ) اصول کافی ، 2 / 548 .
13 ) در بعضی نسخه‌ها ( تُحِبُّ ) به صیغه مخاطب آمده و خطاب به خداوند است ، و ( تَقَرُّ ) احتمال دارد به فتح تاء و قاف باشد فاعل برای آن حضرت ، و به احتمال دیگر به ضم تاء و کسر قاف به صیغه خطاب به خداوند و فاعل آن ضمیری مستتر در آن باشد ، و احتمال سوم آن است که به ضم تاء و فتح قاف به صیغه مجهول باشد . ( مؤلف ) .
14 ) من لا یحضره الفقیه ، 1 / 327 .
15 ) مکارم الاخلاق ، طبرسی ، 331 .
16 ) مکارم الاخلاق ، طبرسی ، 284 .
17 ) بحار الانوار ، 86 / 7 ، فلاح السائل ، 167 .
18 ) شرح الاربعین / 417 .
19 ) جمال الصالحین ، تعقیبات مشترکه - خطی - .
20 ) قرآن کریم؛ سوره مائده ، آیه 3 .
21 ) قرآن کریم؛ سوره زمر ، آیه 56 .
22 ) تفسیر البرهان ، 4 / 80 .
23 ) بحار الانوار ، 86 / 77 .
24 ) بحار الانوار ، 86 / 62؛ فلاح السائل ، 170 .
25 ) زوراء ، نام بغداد است ، گاهی به ری هم اطلاق شده است .
26 ) بحار الانوار ، 86 / 63 .
27 ) النجم الثاقب .
28 ) فلاح السائل ، 199 .
29 ) مهج الدعوات ، 49 .
30 ) مهج الدعوات؛ 51 .
31 ) مهج الدعوات؛ 59 .
32 ) بحار الانوار ، 85 / 225 و 226 .
33 ) مهج الدعوات؛ 61 و 62 .
34 ) مهج الدعوات؛ 67 .
35 ) مهج الدعوات؛ 68 .
36 ) مستدرک الوسائل ، 1 / 319 .
37 ) مستدرک الوسائل ، 1 / 319 .
38 ) من لایحضره الفقیه ، 1 / 487 و جمال الاسبوع ، 415 .
39 ) می‌گویم : از این حدیث استفاده می‌شود که مقاتل بن مقاتل واقفی نبوده ، روایت دیگری نیز بر این معنی دلالت دارد که در کتاب رجال کبیر آمده است . ( مؤلف ) .
40 ) جمال الاسبوع ، 413 .
41 ) کمال الدین ، 2 / 428 .
42 ) بحار الانوار ، 86 /340 .
43 ) در این دو جا ، به جای چنین و چنان حوائج خود را یاد کن ( محمد موسوی ) .
44 ) جمال الاسبوع ، 179 .
45 ) کافی ، 1 / 219 ، بصائر الدرجات ، 424 ، تفسیر البرهان ، 2 / 157 .
46 ) بحار الانوار ، 89 / 289 .
47 ) جمال الاسبوع ، 450 .
48 ) کافی ، 3 / 422؛ الوافی ، 8 / 1149 .
49 ) ابواب الجنّات فی آداب الجمعات ( آیین جمعه ) 339 .
50 ) بحار الانوار ، 52 / 308 .
51 ) زاد المعاد ، 523 .
52 ) اقبال الاعمال ، 350 .
53 ) اقبال الاعمال ، 283 .
54 ) مضمون این روایت در فروع کافی آمده و نیز در کتاب علل الشرایع ، شیخ صدوق / 389 از امام باقر علیه السلام روایت شده است .
55 ) اقبال الاعمال ، 280 .
56 ) در متن حدیث عبارت چنین است : « و نام آنها را می‌بری تا اینکه به صاحب خود حضرت صاحب الزمان علیه السلام می‌رسی » و ما نامهای مبارک را آوردیم ( مترجم ) .
57 ) اقبال الاعمال ، 312 .
58 ) زاد المعاد ، 236 .
59 ) گویم : و هنگامی که این روز شد خداوند به برکت او و برکت پدرانش زمین را برای کامل گردانیدن مادیات گسترانید همچنان که در این روز به ظهور حضرتش مادیات و معنویات کامل می‌گردد پس مؤمن باید در این روز تعجیل ظهورش را از صاحب عنایات - خداوند متعال - درخواست کند و اینکه خداوند او را از فائزان به انواع سعادتها قرار دهد . ( محمد موسوی ) .
60 ) بحار الانوار ، 96 / 341 .
61 ) الکافی ، 4 / 162 .
62 ) اصول کافی ، 2 / 629 .
63 ) سوره قدر ، آیه 1 .
64 ) إقبال الاعمال ، 128 .
65 ) إقبال الاعمال ، 133 .
66 ) اقبال الاعمال ، 141 .
67 ) اقبال الاعمال ، 144 .
68 ) اقبال الاعمال ، 200 - 201 .
69 ) جمال الاسبوع ، 292 .
70 ) اقبال الاعمال ، 1 / 492 .
71 ) زاد المعاد؛ در اعمال روز غدیر ، ص 342 .
72 ) کامل الزیارات ، 405 .
73 ) کامل الزیارات ، 414 .
74 ) کامل الزیارات ، 517 .
75 ) کامل الزیارات ، 521 .
76 ) سوره نور ، آیه 36 .
77 ) سوره مائده ، آیه 27 .
78 ) سوره کهف ، آیه 30 .
79 ) سوره توبه ، آیه 120 .
80 ) سوره آل عمران ، آیه 195 .
81 ) سوره الاحقاف ، آیه 16 .
82 ) بحار الانوار ، 94 / 89 .
83 ) فروع کافی ، 3 / 340 ، وسائل الشیعه ، 4 / 908 .
84 ) فروع کافی ، 3 / 476 ، من لا یحضره الفقیه ، 1 / 559 .
85 ) سوره اعراف ، آیه 205 .
86 ) اصول کافی ، 2 / 502 .
87 ) سوره آل عمران ، آیه 31 .
88 ) سوره نحل ، آیه 42؛ و سوره انبیاء ، آیه 7 .
89 ) سوره طلاق ، آیه 11 .
90 ) وسائل الشیعه ، 1 / 33 .
91 ) وسائل الشیعه ، 1 / 33 .
92 ) وجه چهارم : اینکه چون زراره از یاران خاصّ امامان علیهم السلام و آگاه و آشنا به رموز سخنان و احادیث ایشان بوده ، و بر زبان او جز آنچه مقتضای مراد و مقصود آنان است جاری نمی‌گردد ، لذا امام علیه السلام او را به این ویژگی اختصاص و امتیاز دادند . ( محمد الموسوی ) .
93 ) سوره اعراف ، آیه 205 .
94 ) کمال الدین ، 2 / 351 ، شاید از این جهت امام علیه السلام تأکید فرمودند که مقلّب القلوب و الأبصار گفته نشود که دگرگونی دلها و دیده‌ها - به صریح قرآن کریم - در قیامت خواهد بود ، امّا در عصر غیبت امام عجل اللَّه فرجه مردم گرفتار دگرگونی دلها می‌شوند و از دین فاصله می‌گیرند ، خداوند ما را ثابت قدم بدارد ( مترجم ) .
95 ) وسائل الشیعه ، 4 / 1236 .
96 ) أمرِ ارشادی در مقابل امرِ مولوی در اصطلاح راهنمایی و روشنگری عقل را گویند ، چنانکه امر مولوی فرمان نافذ و محکم شرعی است . ( مترجم ) .
97 ) سوره محمد صلی الله علیه وآله وسلم ، آیه 33 .
98 ) سوره بقره ، آیه 264 .
99 ) سوره زمر ، آیه 65 .
100 ) سوره حج ، آیه 32 .
101 ) سوره نحل ، آیه 53 .
102 ) اصول کافی ، 2 / 487 .
103 ) اصول کافی ، 2 / 487 .
104 ) وسائل الشیعه ، 5 / 369 ح 24 .
105 ) وسائل الشیعه ، 5 / 369 ح 25 .
106 ) وسائل الشیعه ، 5 / 368 ح 15 .
107 ) وسائل الشیعه ، 5 / 366 ح 7 .
108 ) وسائل الشیعه ، 5 / 369 ح 20 .
109 ) وسائل الشیعه ، 5 / 369 .
110 ) وسائل الشیعه ، 5 / 367 ح 9 .
111 ) وسائل الشیعه ، 5 / 365 .
112 ) وسائل الشیعه ، 5 / 365 .
113 ) وسائل الشیعه ، 5 / 368 ح 16 .
114 ) بحار الانوار ، 27 / 223 و در حدیث دیگر این معنی از امام صادق علیه السلام روایت شده .
115 ) البرهان ، 2 / 121 .
116 ) الغیبة ، چاپ مکتبة نینوی الحدیثة ، 168 - 170 .
117 ) جمال الاسبوع ، 507 - 511 .
118 ) جمال الاسبوع ، 513 - 519 .
119 ) کمال الدین و تمام النعمة ، 2 / 512 - 515 ؛ جمال الأسبوع ، 522 - 529 ، شایان ذکر است که نسخه کمال الدین با جمال الاسبوع تفاوتهایی دارد که در متن دعا مشخّص گردیده است . ( مترجم ) .
120 ) جمال الاسبوع ، 521 .
121 ) مکارم الأخلاق ، 332 .
122 ) مکارم الأخلاق ، 337 .
123 ) مکارم الأخلاق ، 338 .
124 ) مکارم الأخلاق ، 332 .
125 ) مکارم الأخلاق ، 339 .
126 ) تا اینجا طبق روایت مهج الدعوات پایان دعا است ، و بقیّه در مصباح المتهجد 137 - 144 و مختصر المصباح آمده است . ( مؤلف ) .
127 ) زاد المعاد ، 491 - 504 .
128 ) بحار الانوار ، 102 / 110 - 104 .
129 ) مصباح الزائر ، 230 - 234 .
130 ) در بعضی نسخه‌ها : « فی حال هدنتهم » و در بعضی دیگر : « فی حال هدایتهم » آمده است . گرچه به نظر می‌رسد نسخه اول درست باشد ، ولی در ترجمه هر دو نسخه منظور گردیده است ( مترجم ) .
131 ) کمال الدین ، 1 / 302 .
132 ) اصول کافی ، 1 / 371 .
133 ) سوره اسراء ، آیه 71 .
134 ) اصول کافی ، 1 / 371 .
135 ) اصول کافی ، 1 / 371 .
136 ) اصول کافی ، 1 / 372 .
137 ) الغیبة نعمانی ، 65 .
138 ) الغیبة نعمانی ، 66 .
139 ) الغیبة نعمانی ، 66 .
140 ) بحار الانوار ، 52 / 139 ح 49 .
141 ) تفسیر البرهان ، 2 / 34 ح 3 .
142 ) وسائل الشیعه ، 11 / 487 باب 33 ذیل 7 و 8 .
143 ) بحار الانوار ، 51 / 32 .
144 ) مستدرک الوسائل ، 2 / 380 ح 14 .
145 ) کمال الدین ، 2 / 381 باب ذیل ح 5 .
146 ) اصول کافی ، 1 / 328 باب نص علی ابن محمد علیه السلام ح 13 .
147 ) اصول کافی ، 1 / 333 باب در نهی از اسم ح 4 .
148 ) اصول کافی ، 1 / 333 ح 3 .
149 ) کمال الدین ، 2 / 648 باب 56 ذیل 2 .
150 ) مستدرک وسائل ، 2 / 380 ح 14 .
151 ) مستدرک وسائل ، 2 / 381 ح 17 .
152 ) بحار الانوار ، 53 / 184 ح 13 .
153 ) بحار الانوار ، 53 / 184 ح 14 .
154 ) کمال الدین ، 2 / 482 ح 1 و 2 / 483 ح 3 .
155 ) کمال الدین ، 2 / 648 باب 56 ح 3 .
156 ) کمال الدین ، 2 / 333 باب 33 ح 1 .
157 ) کمال الدین ، 2 / 378 باب 36 ح 2 .
158 ) کمال الدین ، 2 / 380 باب 37 ذیل ح 1 .
159 ) سوره لقمان ، آیه 20 .
160 ) کمال الدین ، 2 / 368 باب 34 ذیل ح 6 .
161 ) سوره نور ، آیه 55 .
162 ) سوره بقره ، آیه 3 .
163 ) سوره مجادله ، آیه 22 .
164 ) کفایة الاثر ، ص 295 و در بحار الانوار ، 36 / 304 .
165 ) مستدرک الوسائل ، 2 / 379 ح 3 .
166 ) مستدرک الوسائل ، 2 / 379 ح 4 .
167 ) اصول کافی ، 1 / 333 .
168 ) بحار الانوار ، 51 / 348 .
169 ) شرعة التسمیة .
170 ) کمال الدین ، 2 / 380 باب 28 ح 1 .
171 ) اصول کافی ، 1 / 527 .
172 ) کمال الدین ، 1 / 305 باب 27 ذیل ح 1 .
173 ) بحار الانوار ، 36 / 213 باب 40 ذیل ح 15 .
174 ) سوره صافّات ، آیه 83 و 84 .
175 ) بحار الانوار ، 36 / 261 باب 41 ح 81 .
176 ) کفایة الأثر ، 398 باب اوّل .
177 ) کفایة الأثر ، ص 307 .
178 ) کمال الدین ، 2 / 432 باب 42 ح 10 .
179 ) وسائل الشیعه ، 11 / 490 باب 73 ح 17 .
180 ) وسائل الشیعه ، 11 / 491 باب 33 ح 23 .
181 ) بحار الانوار ، 51 / 24 ذیل ح 37 .
182 ) کشف الغمه ، علی بن عیسی اربلی ، 3 / 265 .
183 ) کمال الدین ، 2 / 482 باب 45 ذیل ح 1 .
184 ) کمال الدین ، 2 / 653 باب 57 ح 17 .
185 ) وسائل الشیعه ، 11 / 489 باب 33 ح 12 .
186 ) أمالی ، 219 .
187 ) غایة المرام ، 189 باب 23 ح 105 .
188 ) بحار الانوار ، 36 / 296 باب 41 ح 125 .
189 ) غایة المرام ، 188 باب 23 ح 101 .
190 ) بحار الانوار ، 36 / 399 باب 46 ذیل ح 9 .
191 ) روضة الکافی ، 229 ح 293 .
192 ) أمالی ، 61 .
193 ) کمال الدین ، 2 / 644 باب 55 ح 1 .
194 ) سوره هود ، آیه 93 .
195 ) سوره انعام ، آیه 71 .
196 ) کمال الدین ، 2 / 645 باب 55 ح 5 .
197 ) بصائر الدرجات ، 280 ح 16 .
198 ) کمال الدین ، 2 / 645 باب 55 ح 6 .
199 ) کمال الدین ، 2 / 357 باب 33 ح 54 .
200 ) کمال الدین ، 1 / 320 باب 31 ذیل ح 2 .
201 ) کمال الدین ، 1 / 319 .
202 ) الغیبة ، 276 .
203 ) کمال الدین ، 2 / 378 باب 36 ح 3 .
204 ) اصول کافی ، 1 / 371 باب انه من عرف امامه ح 3 .
205 ) بحار الانوار ، 52 / 123 باب 22 ح 7 .
206 ) بحار الانوار ، 52 / 123 ح 7 .
207 ) بحار الانوار ، 52 / 126 ح 18 .
208 ) رباط و مرابطه به معنی مرزبانی و آمادگی دفاع از حدود و مرزهای اسلامی است ( مترجم ) .
209 ) فروع کافی ، 5 / 22 ح 2 .
210 ) و احتمال دارد که منظور حضرت آن باشد که جهاد جز به اجازه امام علیه السلام جائز نیست و این متوقف بر خروج حضرت قائم علیه السلام است ( مؤلف ) .
211 ) کمال الدین ، 2 / 339 باب 33 ح 17 .
212 ) کمال الدین ، 2 / 340 باب 33 ح 20 .
213 ) سوره بقره ، آیه 1 و 2 .
214 ) سوره یونس ، آیه 20 .
215 ) اصول کافی ، 1 / 372 ح 6 .
216 ) اصول کافی ، 1 / 334 ح 2 .
217 ) اصول کافی ، 2 / 222 ح 4 .
218 ) مجمع البیان ، 9 / 238 .
219 ) البرهان ، 4 / 293 .
220 ) کمال الدین ، 2 / 338 ح 11 .
221 ) بحار الانوار ، 36 / 408 ح 17 . از کفایة الاثر / 35 .
222 ) روضة الکافی ، 76 ح 30 .
223 ) احتمال دارد که کلمه ( مخاصم ) که در این حدیث آمده نام شخصی باشد که از مطلب مزبور پرسش کرده بود . ( مترجم )
224 ) اصول کافی ، 2 / 22 ح 13 .
225 ) اصول کافی ، 2 / 21 ح 10 .
226 ) غیبت نعمانی ، 106 باب المتحیص .
227 ) کمال الدین ، 2 / 377 باب 36 ح 1 .
228 ) کمال الدین ، 2 / 339 باب 33 ح 16 .
229 ) سوره اسراء ، آیه 84 .
230 ) سوره زمر ، آیه 2 .
231 ) اصول کافی ، 2 / 84 باب نیت ح 1 .
232 ) وسائل الشیعه ، 1 / 34 باب 5 ح 10 .
233 ) وسائل الشیعه ، 1 / 44 باب 8 ح 9 .
234 ) وسائل الشیعه ، 1 / 144 ح 1221 .
235 ) بحار الانوار ، 51 / 114 ح 10 .
236 ) اقبال ، 201 .
237 ) بحار الانوار ، 52 / 145 ح 67 .
238 ) بحار الانوار ، 52 / 185 باب علامات الظهور ذیل ح 9 .
239 ) اصول کافی ، 1 / 369 ذیل ح 6 .
240 ) بحار الانوار ، 52 / 111 باب 21 ذیل ح 18 .
241 ) غیبت نعمانی ، 103 .
242 ) غیبت نعمانی ، 104 .
243 ) بحار الانوار ، 102 / 112 .
244 ) احتجاج ، طبرسی ، 2 / 324 .
245 ) کمال الدین ، 2 / 373 .
246 ) اصول کافی ، 1 / 341 در باب غیبت ح 24 .
247 ) بحار الانوار ، 52 / 213 .
248 ) کمال الدین ، 2 / 649 .
249 ) بحار الانوار ، 102 / 97 باب 7 .
250 ) بحار الانوار ، 101 / 120 باب 16 ح 9 .
251 ) کامل الزیارة ، 275 .
252 ) روضه کافی ، 334 ح 521 .
253 ) سوره جمعه ، آیه 4 .
254 ) اصول کافی ، 2 / 187 ح 5 .
255 ) اصول کافی ، 2 / 188 ح 7 .
256 ) مکارم الاخلاق ، 422 ، باب 12 .
257 ) کمال الدین ، 2 / 371 .
258 ) اصول کافی ، 2 / 226 باب کتمان ح 16 .
259 ) اصول کافی ، 2 / 172 ح 9 .
260 ) بحار الانوار ، 8 / 22 باب 20 ذیل ح 17 .
261 ) سوره بقره ، آیه 148 .
262 ) أمالی ، مجلس 17 ، ح 4 .
263 ) بحار الانوار ، 44 / 278 .
264 ) بحار الانوار ، 44 / 282 .
265 ) عدة الداعی ، 238 ح 17 و مستدرک الوسائل ، 1 / 400 ح 2 .
266 ) اصول کافی ، 2 / 496 ح 2 .
267 ) این افراد پنداشته‌اند که هر جای که بنشینند و سخن هر کس را بشنوند پسندیده است ، و بین مجلس پند و اندرز و شناخت زندگانی بزرگان دین با نشستن در مجالس داستان‌سرایان و خیال‌پردازان و بیهوده جویان را اشتباه کرده‌اند ، چنانکه :
آن یکی در وقت استنجا بگفت
که مرا با بوی جنت‌دار جفت
گفت شیخی خوب ورد آورده‌ای
لیک سوراخ دعا گم کرده‌ای
و آورده‌اند که روزی سید حمیری در مجلس ابوعمرو بن العلاء حضور یافت ، پس حاضران درباره زراعت و نخل سرگرم گفتگو شدند ، او از جای برخاست ، به او گفتند : چرا می‌روی ؟ گفت :
انی لأکرهُ ان أُطیل بمجلسٍ
لا ذکر فیه لفضل آل محمد
لا ذکر فیه لا حمد و وصیّهِ
وَ بنِیهِ ذلک مجلس نطف ردی
ان الذی ینساهمُ فی مجلس
حتی یفارقه لغیر مسدَّدِ
یعنی : من خوش ندارم در مجلسی بنشینم که در آن از فضایل آل محمد صلی الله علیه وآله وسلم یادی به میان نمی‌آید . هیچ ذکری از احمد مرسل و جانشین او و فرزندانش نیست ، آن مجلس عیب‌ناک پستی است . همانا کسی که در مجلسی آنان را فراموش کند تا اینکه از آن مجلس بیرون برود مورد تأیید [خداوند] نیست . دیوان السید الحمیری ، 177 - 178 . ( مترجم )
268 ) وسائل الشیعه ، 11 / 566 باب 23 ح 2 .
269 ) بحار الانوار ، 45 / 303 .
270 ) وسائل الشیعه ، 11 / 567 باب 23 ح 3 .
271 ) خصال ، 2/ 635 .
272 ) سوره توبه ، آیه 60؛ همانا زکات فقط برای فقرا و بینوایان و کارگزاران آن ، و دلجویی شدگان ، و بردگان[ی که آزادیشان خواهید] و وامداران ، و هزینه در راه خدا ، و در راه ماندگان می‌باشد .
273 ) وسائل الشیعه ، 10 / 467 ح 1 .
274 ) وسائل الشیعه ، 10 / 467 ذیل ح 2 .
275 ) وسائل الشیعه ، 10 / 467 ذیل ح 3 .
276 ) وسائل الشیعه ، 10 / 467 ح 4 .
277 ) روضه کافی ، 8 / 102 .
278 ) بحار الانوار ، 44 / 278 .
279 ) و کتاب منتخب الأثر به نقل از کتاب مرآة الکمال از الدمعة الساکبة از شیخ محمد بن عبدالجبار آمده که وی در کتاب مشکاة الأنوار گفته : هنگامی که دِعْبِلْ قصیده معروف خود را بر حضرت رضا علیه السلام خواند و امام قائم عجل اللَّه تعالی فرجه را یاد کرد ، امام رضا علیه السلام دست خود را بر سر نهاد و به عنوان تواضع بپا ایستاد و برای فَرَج آن جناب دعا کرد . و در کتاب الزام الناصب به نقل از تنزیه الخاطر آورده که : از امام صادق علیه السلام سبب بپاخاستن هنگام یاد نمودن لفظ قائم از القاب حضرت حجّت علیه السلام سؤال شد ، آن حضرت فرمود : زیرا که او را غیبتی است طولانی و از مهربانی شدیدی که نسبت به دوستانش دارد به هر کسی که او را به این لقب که به دولت او و حسرت خوردن از جهت غربتش اشعار دارد - یاد کند؛ نظر می‌فرماید؛ و از گونه‌های تعظیم او این است که غلام به حال تواضع برای ارباب خود بپاخیزد هنگامی که مولای جلیلش به دیده شریفش به او نظر می‌کند ، پس بپاخیزد و از خداوند - جلَّ ذکره - تعجیل فَرَجش را طلب نماید . ( مترجم ) .
280 ) بحار الانوار ، 44 / 278 ح 3 .
281 ) بحار الانوار ، 44 / 290 .
282 ) بحار الانوار ، 44 / 290 .
283 ) بحار الانوار ، 44 ص 279 / 7 .
284 ) بحار الانوار ، 44 / 279 ح 8 .
285 ) کامل الزیارات ، 100 باب 320 .
286 ) بحار الانوار ، 44 / 282 ح 14 .
287 ) بحار الانوار ، 44 / 285 ح 22 از کامل الزیارات / 104 ح 10 .
288 ) روضه کافی ، 101 ذیل ح 72 .
289 ) سوره شعرا ، آیه 100 و 101 .
290 ) کامل الزیارات ، 117 .
291 ) غیبت نعمانی ، 77 باب مدح زمان غیبت .
292 ) اصول کافی ، 1 / 336 باب غیبت .
293 ) غیبت نعمانی ، 77 باب مدح زمان غیبت .
294 ) کمال الدین ، 2 / 347 باب 33 ح 35 .
295 ) غیبت ، 204 .
296 ) کمال الدین ، 2 / 352 باب 33 ح 50 .
297 ) سوره إسراء ، آیه 13 .
298 ) سوره نساء ، آیه 157 .
299 ) سوره هود ، آیه 37 .
300 ) منظور آیه شریفه : « وَعَدَ اللَّه الَّذینَ آمنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فی الارض کَمَا اَسْتَخْلَفَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ » . سوره نور ، آیه 55 .

خواندن 86 دفعه
محتوای بیشتر در این بخش: از 301 تا 600 »

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

گوهر ناب

امام زمان عج فرمودند:

اگر شيعيان ما ـ كه خداوند آنها را به طاعت و بندگى خويش موفّق بدارد ـ در وفاى به عهد و پيمان الهى اتّحاد واتّفاق مى‌داشتند و عهد و پيمان را محترم مى‌شمردند، سعادت ديدار ما به تأخير نمى‌افتاد و زودتر به سعادت ديدار ما نائل مى‌شدند.

اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج

جهت تعجیل در فرج

وارث غدیر

امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

صلوات