از 301 تا 600

301 ) سوره یوسف ، آیه 110 .
302 ) بحار الانوار ، 51 / 219 ، ح 9 .
303 ) اصول کافی ، 1 / 185 .
304 ) اصول کافی ، 1 / 185 .
305 ) اصول کافی ، 1 / 185 .
306 ) سوره تغابن ، آیه 8 .
307 ) اصول کافی ، 1 / 194 .
308 ) سوره غافر ، آیه 60 .
309 ) ] . سوره نساء ، آیه 32 .
310 ) سوره قصص ، آیه 56 .
311 ) اصول کافی ، 2 / 163 .
312 ) سوره عنکبوت ، آیه 69 .
313 ) سوره فاطر ، آیه 2 .
314 ) اصول کافی ، 1 / 337 .
315 ) غیبت نعمانی ، 86 ، ان فی قائم سنة من الانبیاء .
316 ) کمال الدین ، 2 / 342 .
317 ) کمال الدین ، 2 / 351 .
318 ) غیبت ، 81 .
319 ) مهج الدعوات ، 332 .
320 ) الغیبة ، 139 ، 140 .
321 ) اصول کافی ، 1 / 372 .
322 ) سوره نساء ، آیه 59 .
323 ) الغیبة ، نعمانی؛ باب علامات الظهور ، 133 به بعد .
324 ) سوره شعراء ، آیه 4 .
325 ) سوره قمر ، آیه 2 .
326 ) سوره یونس ، آیه 35 .
327 ) سوره انعام ، آیه 2 .
328 ) الغیبة ، نعمانی / 172؛ باب ما جاء عند خروج القائم علیه السلام .
329 ) بحار الانوار ، 53 باب 25 .
330 ) کمال الدین ، 2 / 654 باب 57 ح 22 .
331 ) اصول کافی ، 1 / 368 و 369 .
332 ) اصول کافی ، 1 / 368 و 369 .
333 ) اصول کافی ، 1 / 370 .
334 ) اصول کافی ، 1 / 370 .
335 ) اصول کافی ، 1 / 370 .
336 ) الوافی ، 1 / 103 و روضه الکافی ، 273 .
337 ) الغیبة نعمانی ، 103؛ باب ما امر به الشیعه .
338 ) الغیبة ، 104؛ باب ما امر به الشیعه .
339 ) الغیبة ، 111؛ فی صفة القائم علیه السلام .
340 ) الغیبة ، 104؛ فیما امر به الشیعه .
341 ) تفسیر البرهان ، 2 / 359 ، ذیل سوره نحل ، ح 1 .
342 ) کمال الدین ، 671 ، ح 18 .
343 ) تفسیر البرهان ، 2 / 360 ، ح 6 .
344 ) ] . سوره شوری ، آیه 17 و 18 .
345 ) کمال الدین ، 2 / 360 ، ح 3 .
346 ) سوره انفال ، آیه 75 .
347 ) سوره زخرف ، آیه 28 .
348 ) کمال الدین ، 2 / 323 ، باب 31 ، ح 8 .
349 ) کمال الدین ، 2 / 324 ، باب 31 ، ح 9 .
350 ) سوره رعد ، آیه 7 .
351 ) کفایة الاثر ، 309 .
352 ) الغیبة نعمانی ، 102 فیما امر به الشیعه .
353 ) سوره إسراء ، آیه 61 .
354 ) سوره احزاب ، آیه 36 .
355 ) سوره نساء ، آیه 65 .
356 ) اصول کافی ، 2 / 398 .
357 ) تحف العقول ، ابن شعبه / 244 .
358 ) سوره آل عمران ، آیه 7 .
359 ) وسایل الشیعه ، 18 / 108 ، ح 40 .
360 ) سوره بقره ، آیه 15 .
361 ) سوره هود ، آیه 38 و 39 .
362 ) کمال الدین ، 2 / 512 .
363 ) صحیفه سجّادیّة ، دعای 13 .
364 ) کشف المَحجة ، 152 و 151 ، فصل 150 .
365 ) وسائل الشیعه ، 5 / 367 ح 9 .
366 ) واقفیان کسانی بوده‌اند که بر امامت حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام متوقف ماندند ، و امامت امامان بعدی را به بهانه اینکه امام کاظم علیه السلام در زندان غایب گردیده ، انکار نمودند ، علی بن أبی‌حمزه بطائنی از سران این گروه فاسد بوده است . ( مترجم ) .
367 ) اصول کافی ، 2 / 87 .
368 ) اصول کافی ، محمد بن یعقوب کلینی ، ج 2 / 159 ، باب والدین ، ح 7 .
369 ) مرآة العقول ، 8 / 388 .
370 ) سوره مائده ، آیه 2 .
371 ) وسائل الشیعه ، شیخ حُرّ عاملی ، ج 5 / 368 ح 16 .
372 ) أمالی ، 201 .
373 ) فروع کافی ، 4 / 312 ، باب حج به نیابت ، ح 2 .
374 ) من لا یحضره الفقیه ، 2 / 222 ، 223 ، ح 9 .
375 ) فروع کافی ، 4/ 316 .
376 ) فروع کافی ، 4 / 317 .
377 ) فروع کافی ، 4 / 317 .
378 ) فروع کافی ، 4 / 315 .
379 ) وسائل الشیعه ، 8 / 147 ، باب 34؛ التهذیب ، 8 / 40 ، باب 3 ح 40 .
380 ) فروع کافی ، 4 / 314 .
381 ) الخرائج و الجرائح ، قطب راوندی / 73 .
382 ) فروع کافی ، 4 / 314 .
383 ) فروع کافی ، 4 / 314 .
384 ) فروع کافی ، 4 / 316 ، ح 8 .
385 ) بحار الانوار ، 102 / 257 .
386 ) وسائل الشیعه ، 10 / 464 ، باب 103 ، ح 1 .
387 ) کمال الدین ، 1 / 320 .
388 ) کمال الدین ، 2 / 642 ، ح 7 .
389 ) اصول کافی ، 1 / 333 .
390 ) بحار الانوار ، 52 / 127 ، باب 22 ، ح 20 .
391 ) کمال الدین ، 1 / 288 .
392 ) کمال الدین ، 1 / 286 .
393 ) غیبت ، شیخ طوسی / 275 .
394 ) غیبت ، شیخ طوسی / 276 .
395 ) بحار الانوار ، 52 / 145 ، ح 66 .
396 ) اصول کافی ، 1 / 37 ، ح 6 .
397 ) اصول کافی ، 2 / 207 .
398 ) سوره نحل ، آیه 18 .
399 ) کامل الزیارات ، 319 ، باب 105 .
400 ) روضة الکافی ، 8 / 102 ، ح 73 .
401 ) سوره حج ، آیه 40 .
402 ) سوره محمد صلی الله علیه وآله وسلم ، آیه 7 .
403 ) سوره فاطر ، آیه 15 .
404 ) سوره حج ، آیه 40 و 41 .
405 ) نهج البلاغه ، صبحی ، خطبه 232 ص 282 .
406 ) مَرجئَه کسانی را گویند که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام را خلیفه چهارم شمارند ، و آن حضرت را از مرتبه‌اش تأخیر اندازند ، و یا کسانی که پندارند ایمان ، صرف عقیده است و هیچ گناهی به آن ضرر نرساند ، یعنی عذاب را از گناه تأخیر دهند . ( مترجم )
407 ) اینکه حضرت فرموده : « و شهادت در رکاب آن حضرت دو شهادت است » دو معنی را محتمل است : یکی اینکه شهید در رکاب آن جناب را خدای تعالی ثواب دو شهید عطا می‌فرماید : یکی ثواب شهادت و دیگر ثواب تصمیم داشتن بر یاری آن حضرت . احتمال دوم : اینکه شهید در رکاب آن جناب بهتر از شهدای در خدمت دیگران است ، لذا خداوند به کسی که در رکاب آن جناب شهید شده ثواب دو شهادت در خدمت امامان دیگر علیهم السلام را عطا می‌کند ، به خاطر حکمتهایی که بر ما پوشیده است ، و اللَّه العالم . و این منافات ندارد با آنچه در روایت امام باقر علیه السلام خواهد آمد ، چون شاید آنچه در این حدیث ذکر گردیده ثواب کسی باشد که در عرصه کارزار شرکت کند هر چند نه کسی را بکشد و نه کشته شود ، تأمل کنید . ( مؤلف )
408 ) امکان دارد که نهی کردن حضرتش ، نگاهی به پافشاری شیعیان - برای خروج قبل از رسیدن هنگام دعا بوده و نهی از پافشاری آنها به خاطر عدم ولادت حضرت صاحب الأمر علیه السلام در زمان حضرت صادق علیه السلام باشد . و ممکن است منظور از نهی پافشاری ایشان ، پافشاری بر خروج و قیام دیگر امامان باشد ، به خاطر اینکه آنان ندانند امامی که خداوند به قیام فرمانش داده ، امام دوازدهم است . ( مؤلف )
409 ) روضة الکافی ، 80 ، ح 37 .
410 ) اصول کافی ، 2 / 85 .
411 ) اصول کافی ، 2 / 222 .
412 ) مجمع البحرین ، 2 / 345 ، ماده ( بیع ) .
413 ) مرآة الانوار ، 99 .
414 ) بحار الانوار ، 102 / 111 .
415 ) احتجاج ، 1 / 66 .
416 ) سوره توبه ، آیه 111 .
417 ) سوره فتح ، آیه 10 .
418 ) احتجاج ، 1 / 115 .
419 ) اصول کافی ، 1 / 405 .
420 ) سوره أحزاب ، آیه 6 .
421 ) سوره نساء ، آیه 65 .
422 ) احتجاج ، 1 / 74 ، حدیث غدیر .
423 ) سوره توبه ، آیه 24 .
424 ) صحیح مسلم ، 3 / ح 1478؛ صحیح بخاری ، 2 / 13؛ ربیع الأبرار ، 4 / 221 .
425 ) بحار الانوار ، 102 / 111 .
426 ) بحار الانوار ، 102 / 110 ، باب 7 .
427 ) بحار الانوار ، 86 / 61 ، باب 38 ، ح 69 .
428 ) سوره احزاب ، آیه 6 .
429 ) ] . سوره مائده ، آیه 58 .
430 ) سوره نساء ، آیه 59 .
431 ) صحیفه سجادیه ، دعای 48 .
432 ) صحیفه سجادیه ، دعای 48 .
433 ) سوره احزاب ، آیه 36 .
434 ) سوره زمر ، آیه 65 .
435 ) تفسیر البرهان ، 4 / 83 .
436 ) بحار الانوار ، 53 / 8 .
437 ) الاحتجاج ، 1 / 66 ، حدیث الغدیر .
438 ) بحار الانوار ، 102 / 111 ، باب 7 .
439 ) الاحتجاج ، 1 / 84 ، خطبه غدیر .
440 ) برای آشنایی با آراء فقها در موضوع ولایت فقیه به کتاب حاکمیت در اسلام : نوشته؛ سید محمد مهدی موسوی خلخالی رجوع نمایید .
441 ) سوره آل عمران ، آیه 31 .
442 ) سوره احزاب ، آیه 21 .
443 ) سوره فتح ، آیه 10 .
444 ) صیغ العقود ، 146 .
445 ) صیغ العقود ، 147 .
446 ) بیان السعادة فی مقامات العبادة ، ج 2 / 292 ، چاپ دانشگاه تهران 1344 ش .
447 ) بیان السعادة فی مقامات العبادة ، ج 2 / 292 .
448 ) بیان السعادة فی مقامات العبادة ، ج 2 / 280 .
449 ) سوره بقره ، آیه 286 .
450 ) سوره طلاق ، آیه 7 .
451 ) سوره بقره ، آیه 245 .
452 ) اصول کافی ، 1 / 537 .
453 ) اصول کافی ، 1 / 537 .
454 ) سوره حدید ، آیه 11 .
455 ) اصول کافی ، 1 / 538 .
456 ) اصول کافی ، 1 / 538 .
457 ) اصول کافی ، 2 / 156 .
458 ) سوره رعد ، آیه 21 .
459 ) اصول کافی ، 1 / 537 .
460 ) فروع کافی ، 4 / 260 ، ح 31 .
461 ) سوره بقره ، آیه 245 .
462 ) بحار الانوار ، 96 / 216 ، ح 6 .
463 ) بشارة المصطفی / 6 .
464 ) تفسیر البرهان ، 1 / 297 در تفسیر سوره آل عمران / 92 ، ح 4 .
465 ) سوره آل عمران ، آیه 92 .
466 ) تفسیر عیاشی ، 1 / 184 ، ح 85 .
467 ) سوره رعد ، آیه 21 .
468 ) بحار الانوار ، 96 / 216 ، ح 5 . و تفسیر عیاشی ، 2 / 209 ، ح 34 .
469 ) امالی ، شیخ صدوق / 240 .
470 ) مجمع البحرین ، طریحی / 340 ، ماده قرط .
471 ) احتجاج ، طبرسی ، 2 / 281 .
472 ) اصول کافی ، 1 / 333 ، ح 2 .
473 ) کامل الزیارات ، 319 ، باب 105 .
474 ) تهذیب ، شیخ طوسی ، 6 / 104 .
475 ) اصول کافی ، 2 / 189 .
476 ) اصول کافی ، 2 / 192 .
477 ) اصول کافی ، 2 / 189 .
478 ) اصول کافی ، 1 / 404 .
479 ) اصول کافی ، 1 / 403 .
480 ) اصول کافی ، 1 / 403 .
481 ) سوره آل عمران ، آیه 161 .
482 ) سوره اعراف ، آیه 43 .
483 ) سوره مائده ، آیه 64 .
484 ) سوره بقره ، آیه 88 .
485 ) سوره قصص ، آیه 15 .
486 ) سوره بقره ، آیه 177 .
487 ) سوره بقره ، آیه 185 .
488 ) سوره توبه ، آیه 67 .
489 ) سوره ابراهیم ، آیه 27 .
490 ) سوره نجم ، آیه 29 .
491 ) سوره لقمان ، آیه 22 .
492 ) سوره نساء ، آیه 155 .
493 ) متأسفانه أجل مهلت نداده تا مؤلف بزرگوار قدس سره خاتمه کتاب را بنویسد و از فواید آن محروم گشته‌ایم ، شاید خداوند بر این حقیر منت نهد و بر انجام این مهم توفیق دهد ، و عنایت خاص مولی صاحب الزمان علیه السلام شامل حال این حقیر گردد ، تا برخی از رسوم غلامی و چاکری آن جناب را رقم زنم . ( مترجم ) .
494 ) جمال الاسبوع ، 493 .
495 ) جمال الاسبوع ، 15 .
496 ) صاحب الدار از جمله القاب مولایمان حضرت مهدی عجل اللَّه تعالی فرجه می‌باشد . ( مؤلف ) .
497 ) جمال الاسبوع ، 15 .
498 ) سوره حجرات ، آیه 17 .
499 ) جمال الاسبوع ، 20 .
500 ) به جای نقطه چین‌ها نام معصوم و نام پدرش گفته می‌شود ، هنگام خواندن دعا در متن عربی به جای ( فلان بن فلان ) لازم است این کار انجام شود . ( مترجم ) .
501 ) سوره اعراف ، آیه 180 .
502 ) سوره اعراف ، آیه 180 .
503 ) اصول کافی ، 2 / 618 .
504 ) بحار الانوار ، 94 / 22 .
505 ) بحار الانوار ، 94 / 35 .
506 ) اقبال ، 687 .
507 ) بحار الانوار ، 102 / 130 .
508 ) سوره جمعه ، آیه 10 .
509 ) سوره نساء ، آیه 97 .
510 ) سوره تحریم ، آیه 6 .
511 ) اصول کافی ، 2 / 211 .
512 ) سوره بقره ، آیه 83 .
513 ) تفسیر امام ، 339 - 345 .
514 ) سوره نحل ، آیه 125 .
515 ) سوره بقره ، آیه 159 .
516 ) ] . سوره آل عمران ، آیه 104 .
517 ) سوره مائده ، آیه 3 .
518 ) سوره اعراف ، آیه 201 .
519 ) سوره طلاق ، آیه 2 .
520 ) سوره بقره ، آیه 269 .
521 ) تفسیر البرهان ، 3 / 253 ، ح 2 .
522 ) الکافی ، 1 / 537 .
523 ) اقبال ، 71 .
524 ) سوره حدید ، آیه 16 .
525 ) البرهان ، 4 / 291 .
526 ) اصول کافی ، 1 / 54 .
527 ) اصول کافی ، 2 / 375 .
528 ) سوره قصص ، آیه 54 .
529 ) اصول کافی ، 2 / 217 .
530 ) اصول کافی ، 2 / 221 .
531 ) می‌گویم : ظاهراً او هشام بن الحکم است که ثقه می‌باشد چنانکه در کتب رجال آمده . ( مؤلف ) .
532 ) اصول کافی ، 2 / 219 .
533 ) اصول کافی ، 2 / 226 .
534 ) کمال الدین ، 1 / 330 .
535 ) سوره مائده ، آیه 105 .
536 ) اصول کافی ، 2 / 222 .
537 ) اصول کافی ، 2 / 224 .
538 ) اصول کافی ، 2 / 217 .
539 ) اصول کافی ، 2 / 223 .
540 ) بصائر الدرجات ، 1 / 26 .
541 ) بصائر الدرجات ، 1 / 25 .
542 ) بصائر الدرجات ، 1 / 24 .
543 ) مضمون آیه 6 سوره بقره است .
544 ) اصول کافی ، 2 / 213 .
545 ) تحف العقول ، 229 .
546 ) اصول کافی ، 2 / 213 ، ح 3 .
547 ) سوره قصص ، آیه 56 .
548 ) سوره یونس ، آیه 99 . و اصول کافی ، 1 / 166 و نیز 2 / 213 .
549 ) صَعب : دشوار ، و مستصعب آن است که شنونده آن را دشوار می‌بیند و خشن : ضد لَیِّن و نرم است ، چون تحمل آن برای کسانی که آزموده نشده‌اند دشوار می‌باشد ، و مخشوش : شتری است که در بینی‌اش خشاش - به کسر - قرار می‌دهند تا بیشتر رام گردد ، برای توضیح بیشتر به ترجمه جلد اوّل همین کتاب مراجعه شود . ( مترجم ) .
550 ) بصائر الدرجات ، 21 ، باب 11 ، ح 5 .
551 ) بصائر الدرجات ، 23 ، باب 11 ، ح 12 .
552 ) بصائر الدرجات ، 23 ، باب 11 ، ح 14 .
553 ) غیبت نعمانی ، 107 .
554 ) سوره آل عمران ، آیه 179 .
555 ) سوره عنکبوت ، آیات 2 و 3 .
556 ) سوره مؤمنون ، آیه 30 ، و نهج البلاغه خطبه 102 .
557 ) روضه کافی ، 37 .
558 ) سوره جن ، آیه 26 .
559 ) تحف العقول ، 230 .
560 ) روضه کافی ، 247 ، ح 346 . سوره یس ، آیه 52 .
561 ) اصول کافی ، 2 / 91 .
562 ) سوره آل عمران ، آیه 200 .
563 ) اصول کافی ، 2 / 87 ، باب الصبر ، ح 2 .
564 ) یعنی : دوران ابتلا در دنیا کوتاه است پس کسی که صبر کند مدت کمی صبر کرده از جهت کمی ایام آن و هر کس بی‌تابی کند مدت کوتاهی بی‌تابی کرده ولی زمان متنعم شدن در آخرت طولانی و دائم است . ( مؤلف ) .
565 ) سوره مزمل ، آیه 10 و 11 .
566 ) سوره سجده ، آیه 24 و 25 .
567 ) ] . سوره حجر ، آیه 97 و 98 .
568 ) سوره انعام ، آیه 23 و 24 .
569 ) سوره ق ، آیه 39 .
570 ) سوره سجده ، آیه 24 .
571 ) سوره اعراف ، آیه 127 .
572 ) سوره توبه ، آیه 5 .
573 ) سوره بقره ، آیه 191 .
574 ) این خبر را در آخر باب تعجیل عقوبة الذنب آورده ، و ابوالصباح کنانی کوفی است ، و اسم او ابراهیم بن نعیم است ، و ثقه می‌باشد که امام صادق علیه السلام او را « میزان » نامیده ، و چنانکه در کتب رجال آمده به او فرمود : « انت میزان لا عین فیه » . ( مؤلف ) .
575 ) اصول کافی ، 2 / 447 ، ح 12 .
576 ) اصول کافی ، 2 / 91 ، باب الصبر ، ح 13 .
577 ) سوره هود ، آیه 93 .
578 ) سوره اعراف ، آیه 71 .
579 ) کمال الدین ، 2 / 645 .
580 ) سوره بقره ، آیه 155 .
581 ) سوره آل عمران ، آیه 70 . و کمال الدین ، 2 / 649 .
582 ) غیبت نعمانی ، 112 .
583 ) سوره آل عمران ، آیه 186 .
584 ) غیبت نعمانی ، 105 .
585 ) غیبت نعمانی ، 105 .
586 ) سوره نحل ، آیه 127 .
587 ) اصول کافی ، 2 / 56 ، باب المکارم ، ح 2 .
588 ) اصول کافی ، 2 / 56 ، ح 3 .
589 ) اقبال ، 457 .
590 ) بحار الانوار ، 52 / 142 ، ح 54 و غیبت نعمانی ، 180 .
591 ) بحار الانوار ، 52 / 128 ، ح 22 .
592 ) بحار الانوار ، 52 / 130 ، ح 29 .
593 ) غیبت نعمانی ، 104 .
594 ) اصول کافی ، 1 / 369 ذیل ح 6 .
595 ) سوره نساء ، آیه 140 .
596 ) تفسیر قمی ، 1 / 156 .
597 ) اصول کافی ، 2 / 377 .
598 ) اصول کافی ، 2 / 377 .
599 ) سوره انعام ، آیه 108 .
600 ) سوره انعام ، آیه 68 .

خواندن 84 دفعه
محتوای بیشتر در این بخش: « از ا تا 300 از 601 تا آخر »

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

گوهر ناب

امام زمان عج فرمودند:

اگر شيعيان ما ـ كه خداوند آنها را به طاعت و بندگى خويش موفّق بدارد ـ در وفاى به عهد و پيمان الهى اتّحاد واتّفاق مى‌داشتند و عهد و پيمان را محترم مى‌شمردند، سعادت ديدار ما به تأخير نمى‌افتاد و زودتر به سعادت ديدار ما نائل مى‌شدند.

اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج

جهت تعجیل در فرج

وارث غدیر

امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

صلوات