از 601 تا آخر

601 ) سوره نحل ، آیه 116 .
602 ) اصول کافی ، 2 / 378 ، ح 12 .
603 ) اصول کافی ، 2 / 379 ، ح 13 .
604 ) اصول کافی ، 2 / 397 ، ح 14 .
605 ) اصول کافی ، 2 / 379 ، ح 15 .
606 ) تفسیر البرهان ، 1 / 423 ، ح 4؛ و سوره نساء ، آیه 140 .
607 ) سوره بقره ، آیه 195 .
608 ) تحف العقول ، 228 .
609 ) غیبت نعمانی ، 112 .
610 ) کمال الدین ، 1 / 330 .
611 ) نهج البلاغه ، خطبه 102 ، فیض ، 291 .
612 ) غیبت نعمانی ، 70 .
613 ) غیبت نعمانی ، 107 .
614 ) غیبت نعمانی ، 106 .
615 ) سوره آل عمران ، آیه 103 .
616 ) بحار الانوار ، 53 / 177 .
617 ) بحار الانوار ، 53 / 177 .
618 ) کمال الدین ، 1 / 302 ، باب 26 ، ذیل ح 11 .
619 ) اصول کافی ، 1 / 339 .
620 ) سوره طه ، آیات 124 - 126 .
621 ) سوره اسراء ، آیه 71 .
622 ) سوره یوسف ، آیه 88 .
623 ) سوره بقره ، آیه 189 .
624 ) کمال الدین ، 2 / 513 .
625 ) یکی از شعرا خوش سروده :
غافل تو یکی لحظه از آن شاه نباشی
شاید که نگاهی کند آگاه نباشی
( مترجم ) .
626 ) جمال الاسبوع ، 230 .
627 ) سوره أحزاب ، آیه 6 .
628 ) می‌گویم : او منصور بن یونس است و « بزرج » معرَّب « بزرگ » است و از شیخ و کشی حکایت شده که او واقفی بوده و نصّ بر حضرت رضا علیه السلام را انکار می‌کرده ، ولی روایت کردن بزرگانی همچون ابن ابی‌عمیر و غیر او از وی ، از اموری است که شاهد بر وثاقت اوست ، لذا بعضی از علمای رجال او را از ثقات برشمرده‌اند ، و اللَّه تعالی هو العالم . ( مؤلف ) .
629 ) بحار الانوار ، 22 / 327 ، ح 33 .
630 ) سوره حج ، آیه 32 .
631 ) سوره حج ، آیه 31 .
632 ) مرآة الانوار ، 198 .
633 ) سوره مائده ، آیه 110 .
634 ) بصائر الدرجات ، 126 .
635 ) بصائر الدرجات ، 28 ، باب 12 ، جز اوّل ، ح 1 .
636 ) سوره مائده ، آیه 115 .
637 ) بصائر الدرجات ، 29 ، باب 12 ، ح 4 .
638 ) بصائر الدرجات ، 22 ، باب 12 ، جز 9 ، ح 6 .
639 ) اقبال ، 646 .
640 ) سوره مائده ، آیه 116 .
641 ) بحار الانوار ، 100 / 331 .
642 ) نهج البلاغه ، خطبه سوّم .
643 ) سوره غاشیه ، آیات 25 و 26 .
644 ) تفسیر البرهان ، 4 / 455 .
645 ) در جلد اول کتاب نام او را صریحاً آورده و خوابش را نسبت به امام مجتبی علیه السلام یاد کرده است به جلد اول مراجعه کنید .
646 ) معانی الاخبار ، 156 .
647 ) بحار الانوار ، 49 / 222 ، ح 15 و رجال کشی ، 593 ، ح 1109 و خلاصه علّامه ، 48 .
648 ) سوره نور ، آیه 36 .
649 ) غایة المرام ، 318 ، باب 12 ، جز 6 .
650 ) سوره احزاب ، آیه 46 .
651 ) سوره مائده ، آیه 110 .
652 ) سوره طه ، آیه 21 .
653 ) بحار الانوار ، 100 / 409 ، ح 67 .
654 ) سوره أحزاب ، آیه 53 .
655 ) بحار الانوار ، 47 / 336 ، ج 8 و ج 100 / 126 ، ح 2 .
656 ) بحار الانوار ، 47 / 7 ، ح 22 و اصول کافی ، 3 / 251 ، ح 5 .
657 ) سوره طه ، آیه 96 .
658 ) سوره نور ، آیه 36 .
659 ) جنة المأوی ، 270 ، حکایت 34 .
660 ) سوره اعراف ، آیه 187 .
661 ) سوره محمد ، آیات 18 و 19 .
662 ) سوره قمر ، آیه 1 .
663 ) سوره شوری ، آیات 17 و 18 .
664 ) غیبت نعمانی ، 155 .
665 ) غیبت نعمانی ، 155 .
666 ) غیبت نعمانی ، 155 و 156 .
667 ) اصول کافی ، 2 / 368 .
668 ) اصول کافی ، 1 / 368 .
669 ) غیبت نعمانی ، 155 .
670 ) غیبت نعمانی ، 158 .
671 ) اصول کافی ، 1 / 368 .
672 ) غیبت ، شیخ طوسی ، 262 .
673 ) غیبت ، شیخ طوسی / 262 .
674 ) غیبت ، شیخ طوسی / 262 .
675 ) غیبت ، شیخ طوسی / 262 .
676 ) احتجاج ، 2 / 281 .
677 ) غیبت ، شیخ طوسی ، 176 .
678 ) غیبت ، شیخ طوسی / 263 و اصول کافی ، 1 / 368؛ غیبت نعمانی / 157 .
679 ) سوره رعد ، آیه 39 .
680 ) غیبت ، شیخ طوسی / 265 .
681 ) غیبت ، شیخ طوسی ، 263 .
682 ) غیبت نعمانی ، 157 .
683 ) غیبت نعمانی ، 157 .
684 ) سوره سبا ، آیه 17 .
685 ) سوره نساء ، آیه 77 .
686 ) بحار الانوار ، 44 / 220 ، ح 14 .
687 ) بحار الانوار ، 52 / 106 ، ح 13 . و عیاشی ، 2 / 3 ، ح 3 .
688 ) بحار الانوار ، 52 / 121 ، ح 50 .
689 ) غیبت نعمانی ، 146 و در بحار الانوار ، ج 52 / 235 ، ح 104 .
690 ) بصائر الدرجات ، 23 ، باب 11 ، ذیل ح 11 .
691 ) بصائر الدرجات ، 22 ، باب 11 ، ذیل ح 10 .
692 ) اصول کافی ، 1 / 401 .
693 ) سوره یونس ، آیه 20 .
694 ) اصول کافی ، 1 / 369 .
695 ) غیبت نعمانی ، 109 .
696 ) غیبت نعمانی ، 109 .
697 ) غیبت نعمانی ، 109 .
698 ) غیبت نعمانی ، 110 .
699 ) غیبت نعمانی ، 111 .
700 ) غیبت نعمانی ، 111 .
701 ) اصول کافی ، 1 / 368 .
702 ) اصول کافی ، 1 / 200 .
703 ) سوره اعراف ، آیه 150 .
704 ) سوره طه ، آیات 90 و 91 .
705 ) کمال الدین ، 2 / 484 .
706 ) غیبت نعمانی ، 81 .
707 ) سوره انبیا ، آیه 23 .
708 ) سوره بقره ، آیه 286 .
709 ) سوره نحل ، آیه 89 .
710 ) سوره نمل ، آیه 75 .
711 ) سوره فاطر ، آیه 32 .
712 ) سوره یس ، آیه 12 .
713 ) سوره انبیاء ، آیه 27 .
714 ) بصائر الدرجات ، 38 ، باب 19 .
715 ) سوره انبیاء ، آیه 7 .
716 ) سوره ص ، آیه 39 .
717 ) سوره رعد ، آیه 39 .
718 ) سوره هود ، آیه 6 .
719 ) سوره طه ، آیه 52 .
720 ) سوره نمل ، آیه 75 .
721 ) سوره سباء ، آیه 3 .
722 ) سوره فاطر ، آیه 11 .
723 ) سوره ق ، آیه 50 .
724 ) سوره حدید ، آیه 22 .
725 ) سوره واقعه ، آیه 77 و 78 و 79 .
726 ) سوره یس ، آیه 12 .
727 ) سوره دخان ، آیه 1 و 2 .
728 ) اصول کافی ، 1 / 479 .
729 ) بصائر الدرجات ، 127؛ باب 6 ، ح 3 .
730 ) سوره شوری ، آیه 27 .
731 ) سوره ابراهیم ، آیه 24 و 25 .
732 ) تحف العقول ، 229 .
733 ) بصائر الدرجات ، 329؛ باب 9 .
734 ) بصائر الدرجات ، 32؛ باب 9 .
735 ) بصائر الدرجات ، 329؛ باب 9 .
736 ) اصول کافی ، 1 / 257 .
737 ) سوره نمل ، آیه 40 .
738 ) سوره رعد ، آیه 43 .
739 ) مشارق انوار الیقین ، 125 .
740 ) کمال الدین 2 / 516 ، باب 45 ، ذیل ح 44 .
741 ) الغیبة ، شیخ طوسی / 242 .
742 ) کمال الدین 2 / 516 .
743 ) جنّة المأوی ، 18 .
744 ) احتجاج ، 2 / 297 .
745 ) سوره آل عمران ، آیه 84 .
746 ) سند حدیث در غیبت شیخ نعمانی چنین است : حدیث گفت ما را محمد بن همّام گوید حدیث گفت ما را عبداللَّه بن جعفر از محمّد بن عیسی و حسن بن ظریف هر دو از حمّاد بن عیسی از عبداللَّه بن سنان . می‌گویم : این راویان همگی جلیل القدر و ثقه هستند ، برای اطلاع بیشتر به کتب رجال مراجعه کنید تا حقیقت حال برایتان معلوم گردد . ( مؤلف ) .
747 ) اینکه فرموده : « مگر آنکه به دعای غریق دعا کند » . می‌گویم : شیخ صدوق در حدیث دیگری از عبداللَّه بن سنان آورده که گفت : امام صادق علیه السلام فرمود : پس از این شبهه‌ای به شما خواهد رسید که بدون نشانه آشکار و امام هدایت کننده خواهید ماند و کسی از آن نجات پیدا نخواهد یافت مگر آنکه به دعای غریق دعا کند؛ پرسید : دعای غریق چگونه است ؟ فرمود : بگوید : یا اللَّه یا رَحْمن یا رَحیمْ یا مُقَلِّبَ الْقُلوب ثَبِّتْ قَلبی عَلی دینکَ ، پس من گفتم : یا اللَّه یا رَحْمن یا رَحیمْ یا مُقَلِّبَ الْقُلوب وَ الأبصار ثَبِّتْ قَلبی عَلی دینکَ ، فرمود : خدای عز و جل دگرگون کننده دلها و دیده‌هاست ولی چنانکه می‌گویم بگو : یا اللَّه یا رَحْمن یا رَحیمْ یا مُقَلِّبَ الْقُلوب ثَبِّتْ قَلبی عَلی دینکَ . ( مؤلف ) .
748 ) غیبت نعمانی ، 81 .
749 ) کمال الدین ، 2 / 348 ، باب 33 ، ح 40 .
750 ) غیبت نعمانی ، 83 .
751 ) شیخ صدوق از پدرش روایت آورده که گفت : حدیث آورد ما را عبداللَّه بن جعفر حمیری از ایوب بن نوح از محمد بن ابی‌عمیر از جمیل بن درّاج از زراره از حضرت ابی‌عبداللَّه امام صادق علیه السلام . . . و این راویان همگی ثقه جلیل القدر هستند . ( مؤلف رحمه الله )
752 ) کمال الدین ، 2 / 350 ، باب 33 ، ح 44 .
753 ) غیبت نعمانی ، باب فی مدح زمان الغیبة .
754 ) اصول کافی ، 1 / 338 .
755 ) غیبت نعمانی ، 79 .
756 ) غیبت نعمانی ، 79 .
757 ) اصول کافی ، 1 / 340 .
758 ) کمال الدین ، 2 / 348 ، باب 33 ، ذیل ح 37 .
759 ) اصول کافی ، 1 / 342 .
760 ) الغیبة ، نعمانی ، 81 .
761 ) الغیبة ، نعمانی ، 89 .
762 ) الغیبت ، شیخ طوسی / 242 .
763 ) الغیبت ، شیخ طوسی / 242 .
764 ) کمال الدین ، 2 / 484 .
765 ) بحار الانوار ، 102 / 111 .
766 ) بحار الانوار ، 102 / 90 .
767 ) روضة الکافی ، 233 ، ح 306 .
768 ) سوره طارق ، آیه 17 .
769 ) سوره سجده ، آیه 21 .
770 ) سوره مؤمن ، آیه 60 .
771 ) سوره نساء ، آیه 32 .
772 ) سوره بقره ، آیه 186 .
773 ) اصول کافی ، 2 / 467 .
774 ) سوره مؤمن ، آیه 60 .
775 ) اصول کافی ، 2 / 471 .
776 ) اصول کافی ، 2 / 470 .
777 ) بحار الانوار ، 93 / 294 ، ح 23 .
778 ) بحار الانوار ، 93 / 302 ، ح 39 .
779 ) بحار الانوار ، 93 / 302 .
780 ) بحار الانوار ، 93 / 302 .
781 ) بحار الانوار ، 93 / 295 .
782 ) کمال الدین ، 513 .
783 ) بحار الانوار ، 102 / 111 .
784 ) سند حدیث : علی بن ابراهیم از محمد بن الحسین از ابن ابی‌نجران از فضالة بن ایوب از سدیر صیرفی می‌باشد . می‌گویم : روات حدیث همگی ثقه جلیل القدر هستند و محمد بن الحسین همان محمد بن الحسین بن ابی‌الخطّاب می‌باشد ، و ابن ابی‌نجران همان عبدالرحمن است ، و فضاله را گویند از اصحاب إجماع است ، درباره سُدیر مدح خوبی روایت آمده ، و او روایات بسیار دارد ، و درباره‌اش گفته‌اند : مخلص بوده است . ( مؤلف ) .
785 ) اصول کافی ، 1 / 336 .
786 ) غیبت ، نعمانی ، 84 .
787 ) بحار الانوار ، 102 / 97 ، باب 7 .
788 ) اصول کافی ، 1 / 525 ، ح 30 .
789 ) اصول کافی ، 1 / 333 .
790 ) اصول کافی ، 1 / 340 .
791 ) أمالی ، 176 .
792 ) تفسیر البرهان ، 2 / 389 .
793 ) بحار الانوار ، 86 / 61 .
794 ) مکارم الاخلاق ، 284 ، چاپ بیروت .
795 ) ابوالمغرا - به میم و غین و راء - نام حمید بن المثنی کوفی عربی عجلی است ، وی ثقه جلیل القدر بوده و دارای کتاب است .
796 ) جنّة المأوی ، الفائدة الثانیة ، و در بحار الانوار ، 53 / 328 .
797 ) مصباح شیخ کفعمی ، 482 .
798 ) کشف المحَّجة ، 154 .
799 ) بحار الانوار ، 52 / 1 .
800 ) کشف المَحَجَّة ، 154 .
801 ) نهج البلاغه ، بخش نامه‌ها .
802 ) روضه الکافی ، 234 ، ح 312 .
803 ) اصول کافی ، 2 / 77 ، ح 9 .
804 ) به سند صحیحی از امام صادق علیه السلام روایت آورده که فرمود : « مردم را با غیر زبانهایتان [به مذهب خویش] دعوت کنید ، تا از شما ورع و تلاش و نماز و نیکی را ببینند که همین دعوت کننده است » . اصول کافی ، ج 2 / 78 ، ح 13 ، باب ورع . ( مؤلف )
805 ) در خبر صحیحی از آن حضرت علیه السلام آمده است که فرمود : « بر تو باد خداترسی و ورع و تلاش و راستگویی و أدای امانت ، و حسن خلق و خوب همسایه‌داری ، و مردم را با غیر زبانهایتان به خودتان دعوت نمایید ، و زینت باشید و ننگ نباشید ، و بر شما باد طولانی کردن رکوع و سجود » . این حدیث را از علی بن ابراهیم قمی از پدرش از حسن بن محبوب از علی بن رثاب روایت کرده ، همه اینها ثقه جلیل القدر و امامی مذهب بوده‌اند . ( مؤلف )
806 ) اصول کافی ، 2 / 78 ، باب الورع ، ح 13 .
807 ) روضة الکافی ، 8 / 240 ، ح 328 .
808 ) سوره نحل ، آیه 123 .
809 ) سوره حج ، آیه 78 .
810 ) سوره انعام ، آیه 161 .
811 ) روضة الکافی ، 254 ، ح 359 .
812 ) سوره آل عمران ، آیات 196 و 197 و 198 .
813 ) سوره نساء ، آیه 36 .
814 ) مرآة الأنوار ، 24 .
815 ) سوره آل عمران ، آیه 19 .
816 ) سوره آل عمران ، آیه 85 .
817 ) سوره بقره ، آیه 132 .
818 ) سوره اسراء ، آیه 73 .
819 ) سوره فرقان ، آیه 42 .
820 ) سوره بقره ، آیه 143 .
821 ) سوره اعراف ، آیه 102 .
822 ) اصول کافی ، 2 / 636 ، ح 5 . به سند صحیحی از زید شحّام آورده که گفت : حضرت ابوعبداللَّه امام صادق علیه السلام به من فرمود : بر هر کس از شیعیان که بینی اطاعتم می‌کند و به سخنم عمل می‌نماید سلام برسان ، و شما را به خدا ترسی سفارش می‌کنم و ورع در دینتان و تلاش برای خدا ، و راستگویی و أدای امانت ، و طول سجود ، و خوب همسایه‌داری ، که حضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم اینها را آورد ، امانت را نسبت به هر کسی که به شما سپرد رعایت نمایید ، نیکوکار بود یا بدکار . زیرا که رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم أمر می‌فرمود نخ و سوزن هم ادا شود ، عشایرتان را صله کنید ، و در تشییع جنازه‌های امواتشان شرکت نمایید ، و بیمارانشان را عیادت کنید ، و حقوقشان را أدا نمایید ، زیرا که هرگاه کسی از شما در دینش ورع داشته باشد ، و در گفتارش راست بگوید ، و امانت را أدا نماید ، و خلق و خویش را با مردم نیکو گرداند گفته خواهد شد : این شخص جعفری است ، و آن مرا خرسند خواهد ساخت ، و از این جهت شادمان خواهم شد ، و گفته می‌شود : این أدب آموزی جعفر است ، و چنانچه برخلاف این باشد بلا و ننگش بر من رسد ، و گویند : این است أدب‌آموزی جعفر! پس به خدا سوگند پدرم علیه السلام برایم حدیث گفت اینکه : چنان بود که هرگاه کسی در قبیله‌ای از شیعیان علی علیه السلام زینت آنها به شمار می‌رفت امانتداریش از همه بیشتر ، و رعایت کردن حقوقش از همه بهتر و راستگوئیش از همه زیادتر بود ، وصیتها و سپرده‌هایشان را نزد او قرار می‌دادند ، از عشیره درباره او سؤال می‌شد . می‌گفتند : چه کسی مثل فلانی است زیرا که او از همه ما امانتدارتر و راستگوتر است » . و در همان کتاب [2 / 636 حدیث 4] در خبر صحیحی از معاویة بن وهب آمده که گفت : « به آن حضرت عرضه داشتم : چگونه شایسته است که با قوم خودمان و مردمانی که با ایشان معاشرت می‌کنیم رفتار نماییم از کسانی که بر شیوه و مذهب ما نیستند ؟ فرمود : به امامانتان که به ایشان اقتدا می‌کنید بنگرید ، پس چنان کنید که آنان کنند ، که به خدا سوگند ایشان بیماران آنها را عیادت کنند ، و در تشییع جنازه‌هایشان شرکت نمایند ، و به نفع و علیه آنان گواهی دهند و امانت را به ایشان ادا می‌کنند » ( مؤلف ) .
823 ) سوره روم ، آیه 10 .
824 ) روضه کافی ، 253 ، ج 358 .
825 ) این از باب استعاره تمثیلیّه است که آب برای علم به عاریت گرفته شده ، زیرا که علم مایه زندگی دل است ، همچنان که زندگی بدن به آب بستگی دارد ، سپس بعضی از لوازم مستعار - یعنی جریان یافتن - آورده شد . ( مؤلف ) .
826 ) بدان که گاهی عنوان ( صدوق = بسیار راستگوی ) در سخنان علما بر شیخ جلیل محمد بن یعقوب کلینی رحمه الله اطلاق می‌شود ، و بیشتر از شیخ جلیل محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه قمی تعبیر می‌گردد . ( مؤلف )
827 ) اصول کافی ، 2 / 218 .
828 ) کمال الدین ، 1 / 330 .
829 ) الأمالی ، 330 .
830 ) اصول کافی ، 2 / 113 .
831 ) اصول کافی ، 2 / 113 .
832 ) اصول کافی ، 2 / 113 .
833 ) اصول کافی ، 2 / 113 .
834 ) اصول کافی ، 2 / 116 .
835 ) من لا یحضره الفقیه ، 4 / 394 ، ح 5842 .
836 ) مرآة العقول ، 8 / 225 .
837 ) سوره عصر ، آیات ، 1 و 2 .
838 ) تُحف العقول ، 228 .
839 ) اصول کافی ، 2 / 114 .
840 ) مرآة العقول ، 8 / 214 .
841 ) سوره اعراف ، آیه 204 .
842 ) در بعضی از نسخه‌های من لا یحضره الفقیه « تبعاً » به نصب ، و در بعضی نسخه‌ها « تبع » به رفع آمده ، و تبع هم بر یک فرد اطلاق می‌شود و هم بر جماعت ، خدای تعالی فرموده : « انا کنّا لَکُمْ تَبَعاً » . و بدان که می‌توان به این خبر صحیح استناد جست برای اینکه اخبار نهی کننده از قرائت پشت سر امام جماعت را بر کراهت حمل کنیم ، زیرا که ظاهر فرموده امام علیه السلام : « وَ الا خیرتان تبع للأولیین » متحد بودن حکم آنها با دو رکعت اول در قرائت است ، و بدون تردید در دو رکعت اخیر نماز قرائت را بجای تسبیح گفتن می‌توان برگزید ، هر چند که تسبیح گفتن افضل می‌باشد ، پس در دو رکعت اول نیز جایز است ، و شاید کسانی که قائل شده‌اند قرائت پشت سر امام جماعت مکروه است - مانند محقق و شهید ثانی و دیگران - به همین وجه که به خاطر رسید استناد جسته باشند و این دور از حقیقت نیست ، و خدا داناست و اوست راهنما . ( مؤلف ) .
843 ) من لا یحضره الفقیه ، 1 / 392 ، ح 1161 .
844 ) بحار الانوار ، 88 / 21 .
845 ) مستدرک الوسائل ، 1 / 295 ، باب 21 ، ح 4 .
846 ) سوره نمل ، آیات 29 و 30 .
847 ) تفسیر امام عسکری علیه السلام / 9 .
848 ) سوره اعراف ، آیه 204 .
849 ) سوره زمر ، آیه 65 .
850 ) سوره روم ، آیه 60 .
851 ) جَنّة المأوی ، 230 ، حکایت 8 .
852 ) بحار الانوار ، 92 / 222 ، ح 7 و 88 / 23 با اختلاف در لغات .
853 ) بحار الانوار ، 92 / 221 ، ح 5 .
854 ) تفسیر عیاشی ، 2 / 44 ، ح 132 .
855 ) مجمع البیان ، 4 / 515 .
856 ) من لا یحضره الفقیه ، 1 / 407 ، ح 1209 .
857 ) اصول کافی ، 3 / 377 ، ح 3 .
858 ) تهذیب ، 3 / 275 ، ح 120 .
859 ) تفسیر البرهان ، 4 / 220 ، سوره ق ، آیه 18 ، ح 6 .
860 ) جمال الاسبوع ، 280 ، فصل 29 .
861 ) مکارم الأخلاق ، 339- 340 .
862 ) جنّة المأوی ، 230 ، حکایت 8 .
863 ) کامل الزیارات ، 81 ، باب 26 .
864 ) کامل الزیارات ، 127 ، باب 46 .
865 ) کامل الزیارات ، 128 ، باب 46 .
866 ) کامل الزیارات ، 146 ، باب 48 .
867 ) کامل الزیارات ، 116 ، باب 40 .
868 ) کامل الزیارات ، 126 ، باب 45 .
869 ) کامل الزیارات ، 128 ، باب 46 .
870 ) کامل الزیارات ، 297 ، ح 15 .
871 ) خصال ، 2 / 579 ، باب السبعین ، ح 1 .
872 ) تهذیب ، 2 / 109 ، ح 179 .
873 ) سوره انعام ، آیه 164 .
874 ) سوره طور ، آیه 21 .
875 ) سوره هود ، آیه 45 .
876 ) تفسیر البرهان ، 1 / 290 و سوره آل عمران ، آیه 68 .
877 ) سوره ابراهیم ، آیه 36 .
878 ) اصول کافی ، 2 / 174 .
879 ) اصول کافی ، 2 / 189 .
880 ) در متن حدیث : شجاع آمده که در لغت : مار ، یا مار نر ، یا نوعی از مارهای کوچک می‌باشد .
881 ) اصول کافی ، 2 / 196 .
882 ) کامل الزیارات ، 319 ، باب 105 .
883 ) کامل الزیارات ، 319 ، باب 105 ح 2 .
884 ) زید نرسی بانون مفتوح - منسوب به نرس یکی از آبادیهای عراق - از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهما السلام بوده ، و در مورد « أصل » او اختلاف شده ، گفته می‌شود : جعلی است ، ولی نظر درست - طبق رأی جمعی از علمای برجسته قبول و اعتماد بر آن است ، به جهت گفته نَجاشی - چنانکه از او حکایت شده - اینکه « کتابی دارد که آن را عده‌ای از او روایت می‌کنند » سپس گفته : « خبر داد ما را علی بن احمد بن علی بن نوح گفت : حدیث کرد ما را محمد بن احمد صفوانی رحمه الله وی گفت : حدیث کرد ما را علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش از ابن ابی‌عمیر از زید نرسی کتابش را » و کتاب او طریق دیگری جز این نیز دارد که به محمد بن ابی‌عمیر و بزرگان دیگری منتهی می‌شود . ( مؤلف ) .
نواده مؤلّف گوید : بلکه این حدیث در أصل زید زرّاد / 6 آمده ، به آنجا مراجعه شود . ( سبط مؤلف )
885 ) سوره فتح ، آیه 29 .
886 ) سوره حشر ، آیه 9 .
887 ) یعنی : به ذکر خداوند مشحون است ، و به گمانم لفظ « ذکر اللَّه » از قلم نسخه‌برداران افتاده باشد ، زیرا که نسخه کتاب پر غلط بود ، و سیاق عبارات نیز گواه این گمان من است . ( مؤلف )
نواده مؤلّف گوید : بلکه این حدیث در أصل زید زرّاد / 6 آمده ، به آنجا مراجعه شود . ( سبط مؤلف ) .
888 ) سوره ص ، آیه 62 .
889 ) امالی ، 145 .
890 ) غیبت نعمانی ، 173 .
891 ) روضة الکافی ، 381 ، ح 576 .
892 ) سوره آل عمران ، آیه 200 .
893 ) جواهر الکلام ، 21 / 40 .
894 ) تفسیر برهان ، 1 / 129 .
895 ) تفسیر برهان ، 1 / 334 ، ح 4 و سوره آل عمران ، آیه 200 .
896 ) تفسیر برهان ، 1 / 334 ، ح 2 .
897 ) تفسیر برهان ، 1 / 334 ، ح 3 .
898 ) تفسیر برهان ، 1 / 335 ، ح 12 .
899 ) فروع کافی ، 6 / 535 ، ح 1 ، باب دواجن .
900 ) تفسیر برهان ، 1 / 335 ، ح 10 .
901 ) تفسیر برهان ، 1 / 335 ، ح 13 .
902 ) سوره إسراء ، آیه 84 .
903 ) سوره یوسف ، آیه 88 .

خواندن 89 دفعه
محتوای بیشتر در این بخش: « از 301 تا 600

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

گوهر ناب

امام زمان عج فرمودند:

اگر شيعيان ما ـ كه خداوند آنها را به طاعت و بندگى خويش موفّق بدارد ـ در وفاى به عهد و پيمان الهى اتّحاد واتّفاق مى‌داشتند و عهد و پيمان را محترم مى‌شمردند، سعادت ديدار ما به تأخير نمى‌افتاد و زودتر به سعادت ديدار ما نائل مى‌شدند.

اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج

جهت تعجیل در فرج

وارث غدیر

امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

صلوات